Blog

Změny ve společnosti s ručením omezeným (SRO) od 1.1.2014

Článek je umístěn v kategorii: Články
Vloženo: 20. 1. 2014 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

S ohledem na nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích k datu 1.1.2014 došlo k řadě změn v právní úpravě obchodních korporací. Změny se dotkly i v České republice nejoblíbenějšího typu obchodní korporace, a sice společnosti s ručením omezeným (SRO). Nově je možné, aby minimální výše základního kapitálu činila 1,-Kč. Jako minimální výše peněžitého vkladu jednoho společníka, stanovená zákonem, je určena opět částka 1,-Kč. Vyšší částkou lze stanovit výši základního kapitálu i výši vkladů společníků ve společenské smlouvě. I nadále je možné založit společnost s ručením omezeným jediným zakladatelem. Zákon o obchodních korporacích (ZOK) však nově umožnil dosud zakázané řetězení společností, kdy je s.r.o. s jediným společníkem dále také jediným zakladatelem nebo společníkem jiné s.r.o. Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutná forma veřejné listiny/ notářského zápisu. Zřídí-li si společnost internetové stránky, bude povinna na nich uvádět údaje, které je podle ZOK nutné uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené ZOK.

Další změnou oproti stávajícímu stavu je změna v právní úpravě obchodního podílu. Zatímco podle předchozí právní úpravy měla společnost s ručením omezeným jen jeden druh obchodního podílu, tak nově od 1.1.2014 může společnost s ručením omezeným vydat více druhů obchodních podílů na společnosti, pokud to připustí společenská smlouva. Jednotlivé podíly mohou být spojeny s různými právy a povinnostmi, takže záleží na konkrétním úmyslu zakladatelů společnosti, resp. společníků, zda přistoupí k rozhodnutí o vydání různých druhů podílů a s jakými konkrétními právy a povinnostmi podíly spojí.

Změny se týkají též koncepce vlastnictví obchodního podílu, kdy společník bude moci vlastnit více podílů dané společnosti s ručením omezeným, a to i podílů různého druhu. Podle předchozí právní úpravy mohl společník vlastnit pouze jeden podíl na společnosti s ručením omezeným a s každým obchodním podílem jsou spojena stejná práva a povinnosti; lišila se pouze výše obchodních podílů jednotlivých společníků. Tuto koncepci nový kodex modifikuje způsobem uvedeným výše, což dává větší prostor pro vůli zakladatelů či společníků určit individuální pravidla pro fungování společnosti.

Nová právní úprava také umožňuje společnosti vydat takzvaný kmenový list k podílu společníka, a to pokud převoditelnost obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným není ničím omezena (např. souhlasem valné hromady) a současně, pokud připustí tuto možnost společenská smlouva. Kmenový list je cenným papírem na řad. Na rozdíl od akcií akciových společností nemůže být kmenový list vydán v zaknihované podobě, a rovněž nemůže být přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a ani k obchodování na jiném veřejném trhu s cennými papíry. Kmenový list do jisté míry znamená usnadnění procedury spojené s převodem obchodního podílu, neboť může být převeden jeho pouhým rubopisovaním a předáním kmenového listu nabyvateli. Vlastník kmenového listu není jmenovitě veden v seznamu společníků společnosti s ručením omezeným. Kmenový list bude tedy vždy provázán s obchodním podílem konkrétního společníka, k němuž byl vydán. Pro třetí osoby nadále platí, že jako se společníkem budou v dobré víře jednat s tou osobou, která je jako vlastník obchodního podílu uvedena v aktuálním znění společenské smlouvy a obchodním rejstříku.

Převod obchodního podílu na jiného společníka nově nebude ze zákona podmíněn souhlasem valné hromady. Podmíní-li společenská smlouva převod obchodního podílu mezi stávajícími společníky společnosti souhlasem valné hromady, musí být souhlas udělen nejpozději do 6-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu, jinak nastávají účinky jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu obchodního podílu uvedeno jinak. Smlouva o převodu obchodního podílu mezi společníky však v takovém případě nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Ohledně převodu obchodního podílu na osobu stojící mimo společnost platí, že takový převod je možný jen se souhlasem valné hromady, neurčí-li společenská smlouva jinak. Stejně jako v předchozím případě musí být souhlas udělen nejpozději do 6-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu obchodního podíl a samotná smlouva o převodu obchodního podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Ohledně příplatkové povinnosti společníka dochází ke zjednodušení. Společenská smlouva určí výši, kterou příplatky nesmí přesáhnout, jinak se k usnesení valné hromady o příplatkové povinnosti nepřihlíží. Nově společník může poskytnout příplatek i jen se souhlasem jednatele, pokud společenská smlouva neučí jinak. Dále je možné ohledně podílů, s nimiž se pojí příplatková povinnost, vystoupit ze společnosti, a to do 1 měsíce od rozhodnutí valné hromady o příplatkové povinnosti. Nově je také možné poskytnout příplatek i jako nepeněžitý.

Důležitou změnou v rámci fungování společnosti s ručením omezeným je i to, že podle ZOK může valná hromada nově udílet jednatelům na jejich žádost pokyny ohledně obchodního vedení společnosti. ZOK posílil osobní odpovědnost jednatele za řádný výkon funkce, a to díky nové úpravě možnosti vyloučení člena statutárního orgánu a jeho ručení při úpadku společnosti. O vyloučení rozhoduje soud, na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy nezpůsobilost k výkonu funkce vznikala ze zákona, ale tuto bylo možno zhojit kvalifikovaným souhlasem příslušného orgánu společnosti, což u soudního rozhodnutí není možné. ZOK nově zavedl tzv. pravidlo podnikatelského úsudku, s jehož pomocí může jednatel prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře, a tím se zprostit odpovědnosti za případnou újmu. Nově ZOK výslovně stanoví, že s.r.o. může požadovat, aby jednatel, který poruší zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v jeho důsledku získal, anebo aby na společnost převedl práva z něho vzniklá práva. Vzájemná práva a povinnosti mezi s.r.o. a jednatelem obsahuje smlouva o výkonu funkce.

účasti společníka ve společnosti je třeba od 1.1.2014 upozornit na novou možnost ukončení účasti společníka ve společnosti vystoupením ze společnosti z důvodu, pokud společník nesouhlasí s přijatým rozhodnutím valné hromady buď „o změně převažující povahy podnikání společnosti“, anebo s rozhodnutím valné hromady „o prodloužení trvání společnosti“. Tuto možnost má však společník pouze v případě, pokud hlasoval na valné hromadě proti takovému rozhodnutí.

JUDr. Michaela SALAČOVÁ
SBS Partners


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám