Blog

Změny v právní úpravě smluv o výkonu funkce

Článek je umístěn v kategorii: Články
Vloženo: 2. 11. 2013 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

Ke změnám, které přinesl nový občanský zákoník (NOZ), patří též změny ve smlouvách o výkonu funkce, na jejichž základě je jednatelům, prokuristům a členům jiných statutárních orgánů ve společnostech vyplácena odměna za výkon funkce. I pro smlouvy o výkonu funkce platí, že se musí přizpůsobit nové právní úpravě ve lhůtě šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK. V opačném případě se bude považovat výkon funkce za bezplatný. K tomu ZOK v § 59 odst. 3 nově zavádí pravidlo, že není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se ZOK, platí, že je výkon funkce bezplatný (s výjimkou případů vyjmenovaných v § 59 odst. 4 ZOK, které chrání členy statutárního orgánu před nečinností korporace). To je oproti současné právní úpravě výrazná změna, neboť v současnosti platí, že není-li výslovně sjednán bezúplatný výkon funkce, je výkon funkce úplatný. ZOK dále stanoví zákonné požadavky na vymezení způsobu odměňování tak, že ve smlouvě musí být uvedeno:

  • vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, dokonce i úhrad do systému penzijního připojištění nebo jakéhokoliv dalšího plnění,
  • určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  • určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
  • údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě

JUDr. Michaela SALAČOVÁ
SBS Partners

Smlouva o výkonu funkce může být součástí firemní dokumentace. Pomůžeme Vám s její přípravou.

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám