Blog

Zkrácení promlčecí lhůty v obchodních závazkových vztazích

Článek je umístěn v kategorii: Články , Aktuality
Vloženo: 2. 6. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

V obchodních závazkových vztazích, vzniklých po 1.1.2014, se ohledně promlčení použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ). Promlčecí lhůta dle nového občanského zákoníku byla počínaje 1.1.2014 zkrácena a nově činí 3 roky (subjektivní lhůta) a 10 let (objektivní lhůta). Tato lhůta platí typicky pro obchodní závazkové vztahy, například při posouzení promlčení splatných závazků/ faktur. Podstatná je zejména subjektivní lhůta, která stanoví, že právo mohlo být uplatněno poprvé, kdy se oprávněný dozvěděl /nebo měl a mohl dozvědět, ale z vlastní nedbalosti se nedozvěděl/ o okolnostech podstatných pro uplatnění jeho práva (u peněžitých závazků den splatnosti faktury). Tato subjektivní promlčecí lhůta je však limitována objektivní promlčecí lhůtou, která je stanovena v trvání 10 let ode dne, kdy právo dospělo - u peněžitých plnění právo „dospěje“ v den splatnosti. Z obecné délky promlčecí lhůty zákon stanoví některé výjimky. Podle NOZ tedy promlčení počíná běžet ode dne, kdy nastala splatnost faktury. Pokud je sjednáno plnění ve splátkách, posuzuje se promlčení u každé splátky samostatně. Ve tříleté lhůtě doporučuji nechat dlužníka podepsat písemné uznání dluhu, anebo pohledávku přímo zažalovat.

Podpisem uznání dluhu ze strany dlužníka dojde k prodloužení promlčení až na 10 let ode dne, kdy dlužník určil, že dle uznání dluhu svůj dluh zaplatí. Zákon k tomu uvádí, že „uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.“ Nově lze s dlužníkem písemně sjednat i delší promlčecí lhůtu. Dle NOZ může být sjednaná lhůta promlčení až 15 let. K této věci zatím není judikatura a názory k maximální délce promlčení se různí.

Starší závazky/ faktury vystavené do 31.12.2013 podléhají režimu původního obchodního zákoníku a v obchodních závazkových vztazích pro ně platí ještě původní 4-letá promlčecí lhůta, pokud ke vzniku závazkového vztahu a k plnění došlo ještě za účinnosti původního obchodního zákoníku. I v těchto případech je vhodné pohledávku s dlužníkem v předstihu řešit a u každé splatné pohledávky, která není dlouhodobě hrazena, nechat dlužníka včas podepsat uznání dluhu. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám