Právo

Závazkové právo smluvní

Navrhneme pro Vás vhodnou smluvní konstrukci, na jejímž základě vyřešíte smluvní vztahy v rodině i s třetími osobami, a smlouvy pro Vás vypracujeme. Upozorníme Vás na rizika vyplývající z připravovaných nebo již uzavřených smluv. Zastoupíme Vás při vyjednávání smluvních podmínek s druhou stranou.


Pod termín závazkové právo smluvní lze v občanskoprávní oblasti podřadit veškerá smluvní ujednání mezi občany, z nichž stranám vznikají práva a povinnosti. Proto je vhodné věnovat vymezení vzájemných práv a povinností ve smlouvě dostatečnou pozornost, aby finální text smlouvy, který účastníci/ smluvní strany podepisují, odpovídal tomu, co obě smluvní strany od smlouvy očekávaly.

Naši odborníci Vám poradí s vhodnou smluvní konstrukcí a navrhnou či zrevidují pro Vás obsah smlouvy. Službu Vám poskytneme vždy tak, aby smlouva přesně a jasně zakotvila vše, k čemu se chtěla každá ze smluvních stran zavázat.

Jednodušší smluvní vzory, vypracované advokáty spolupracujícími v rámci SBS Partners, najdete zde. Se složitějšími smlouvami Vám poradíme a konkrétní návrhy smluv pro Vás vypracujeme. 

Často připravované smluvní typy

Smlouva o převodu nemovitosti

Chystáte-li se převést vlastnické právo k nemovitosti na jinou osobu, je nutné sepsat o tomto jednání písemnou smlouvu, ať už se jedná o prodej či o darování. Více informací o konkrétních typech smluv naleznete v sekci Prodej, darování a směny nemovitostí.

Smlouva o zřízení věcného břemene

Rozhodnete-li se omezit své vlastnické právo k věci nemovité ve prospěch jiného, je třeba sepsat písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno může svědčit pouze určité osobě (např. právo doživotního bydlení), anebo může být zřízeno ve prospěch vlastníka konkrétní nemovitosti (např. právo stezky a cesty vlastníka sousedního pozemku přes Váš pozemek). S přípravou konkrétní smlouvy Vám poradí naši odborníci.  

Smlouva o zřízení zástavního práva

Smlouvu o zřízení zástavního práva doporučujeme sepsat v případě, rozhodnete-li se zajistit splnění svého závazku nebo splnění závazku třetí osoby nemovitostí či movitou věcí, kterou vlastníte. S nutnými náležitostmi smlouvy Vám rádi poradíme.

Smlouva o zřízení práva stavby

Právo stavby je novým institutem, jehož prostřednictvím umožní vlastník pozemku třetí osobě (stavebníkovi) realizovat stavbu na tomto cizím pozemku, anebo již existující stavbu modernizovat.

Dědická smlouva

Dědická smlouva je nově zavedeným smluvním typem a novým institutem dědického práva, na jehož základě zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice a tato osoba ustavení za dědice přijímá. Smlouva musí být sepsána v zákonem požadované formě, jinak je neplatná. Výhodou dědické smlouvy oproti závěti je skutečnost, že smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze se souhlasem obou smluvních stran, zatímco závěť lze změnit/ zrušit jednostranně pouze na základě projevu vůle zůstavitele. Více informací naleznete v sekci Právní poradenství při sepisu pořízení pro případ smrti.  

Darovací smlouva

Darování movitých či nemovitých věcí je velmi obvyklým právním jednáním. Lze proto doporučit uzavřít darovací smlouvu s takovým obsahem, aby byla na jejím základě věc zřetelně označena a na nového nabyvatele převedena způsobem, který nebude možno v budoucnu zpochybnit. S vhodnou formou darování Vám rádi poradíme. Vzor jednoduché darovací smlouvy na věc nemovitou naleznete zde.

Předmanželská smlouva

Smlouva, jejímž prostřednictvím lze upravit majetkové poměry budoucích manželů ještě před uzavřením manželství. Předmanželská smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy v zákonem stanovené formě oběma snoubenci, avšak účinnosti až dnem uzavření sňatku. Více informací naleznete v sekci Předmanželská smlouva.

Smlouva o majetkovém vypořádání manželů po rozvodu

V případě rozvodu Vám rádi pomůžeme vyřešit co nejrychleji Vaši majetkovou situaci sepsáním vhodné smlouvy o majetkovém vypořádání. Více informací naleznete v sekci Rozvod manželství.

Prohlášení vlastníka budovy 

Jste-li vlastníkem budovy, v níž lze vymezit bytové jednotky, anebo nájemcem bytu v budově, v níž se chystá založení společenství vlastníků jednotek, poskytneme Vám dle Vašich požadavků poradenství a právní služby jak při vypracování prohlášení vlastníka budovy, tak i při založení společenství vlastníků jednotek. Více informací naleznete zde.

Společenská smlouva o založení společnosti

Rozhodnete-li se pro podnikání ve formě právnické osoby, rádi pro Vás připravíme veškerou smluvní dokumentaci a založíme pro Vás společnost s ručením omezeným nebo jinou obchodní korporaci. Více informací naleznete v sekci Založení a změny ve společnosti.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole