Právo

Založení a změny ve společnosti

Pro Vaše podnikání navrhneme vhodnou právní formu, připravíme veškeré potřebné dokumenty a založíme pro Vás obchodní společnost s.r.o., a.s., nebo jinou obchodní korporaci.


Poskytneme Vám kompletní právní a ekonomický servis v průběhu fungování společnosti, abyste se mohli věnovat svému podnikání.

Upozorníme Vás na právní povinnosti ve vztahu k obchodnímu rejstříku a ostatním úřadům v průběhu života společnosti. Připravíme veškerou dokumentaci pro změny ve Vaší obchodní společnosti a změny v součinnosti s Vámi zajistíme.

Postup založení společnosti a změn ve společnosti

Navrhneme vhodnou formu společnosti pro podnikání

Po sdělení Vašich podnikatelských záměrů Vám doporučíme právní formu podnikání, která bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům. Nejčastěji zakládanými společnostmi jsou společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Založíme pro Vás i jiné typy společností, např. veřejnou obchodní či komanditní společnost.

Připravíme dokumentaci pro založení společnosti

Vypracujeme pro Vás kompletní zakladatelskou dokumentaci, zejména společenskou smlouvu, stanovy či zakladatelskou listinu, a zastoupíme Vás u notáře. Zajistíme veškeré související dokumenty, nezbytné pro zápis společnosti do obchodního rejstříku, např. čestná prohlášení, dokumenty týkající se nemovitostí, souhlasy s umístěním sídla, smlouvy o výkonu funkce apod.

Co dělat v případě změn ve Vaší společnosti

U existujících společností Vám navrhneme vhodné změny ve struktuře společnosti a zajistíme k tomu realizaci všech potřebných kroků. Zhodnotíme pro Vás stávající fungování Vaší společnosti a ve spolupráci s daňovým poradcem Vám pomůžeme s optimalizací podnikání, např. s převody podniků/ koupí závodů, převody obchodních podílů nebo akcií. Stejně jako při založení společnosti pro Vás připravíme veškeré dokumenty potřebné k provedení změn.

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

Pokud jste se rozhodli ve Vaší společnosti snížit nebo zvýšit základní kapitál, naši advokáti a daňoví poradci Vás provedou celým procesem zvyšování nebo snižování základního kapitálu; vypracují a zajistí pro Vás veškeré potřebné dokumenty. 

Pomůžeme Vám se zaměstnaneckou agendou

Potřebujete-li zhotovit nebo aktualizovat pracovněprávní vzory či dokumentaci, obraťte se na nás, pomůžeme Vám.  Poradíme Vám ve sporech se zaměstnanci a zastoupíme Vás v soudním řízení. 

Zastoupíme Vás před soudy a úřady

V souvislosti se zakládáním, změnami ve společnosti i při řešení pracovněprávní agendy Vás naši advokáti zastoupí před soudy a správními úřady.

Zajistíme pro Vás

  • návrh vhodné formy společnosti pro konkrétní podnikání
  • přípravu dokumentace pro založení společnosti od vzniku společnosti až do jejího zápisu do obchodního rejstříku (zakladatelská listina, společenská smlouva, stanovy, čestná prohlášení, souhlas s umístěním sídla společnosti apod.)
  • přípravu dokumentace pro změny ve společnosti (převody obchodních podílů, akcií, stanovení různých druhů podílů, změna předmětu podnikání apod.)
  • součinnost při skládání základního kapitálu společnosti na účet banky
  • zvýšení a snížení základního kapitálu
  • návrh restrukturalizace společností
  • převody podniku/ koupě závodu včetně řešení zaměstnanecké agendy
  • zastoupení před notářem, vyřízení potřebné agendy na živnostenském rejstříku, obchodním rejstříku a dalších dotčených úřadech

Připravíme Vám smlouvy a další potřebné dokumenty

Zakladatelská listina/ Společenská smlouva/ Stanovy

Tyto dokumenty potřebujete pro založení a fungování všech typů obchodních společností. Ve společenské smlouvě a stanovách je vymezena struktura společnosti a jsou zde sjednána vnitřní pravidla jejího fungování, včetně formálních náležitostí jako název, forma společnosti, předmět činnosti, jednatelé, společníci a druhy jejich podílů, kmenové listy/ akcionáři a akcie vydané společností, jakož i obchodní podíly na zisku či příplatky. Všechny zmíněné dokumenty mají stejnou funkci, liší se pouze tím, pro kterou formu obchodní společnosti se užívají, a to společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným, stanovy u akciové společnosti, zakladatelská listina u jediného zakladatele.

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku

Jedná se o tzv. inteligentní formulář, jehož správné vyplnění v elektronické podobě a podání na příslušný obchodní rejstřík je nezbytné pro prvozápis společnosti do obchodního rejstříku i pro zápis změn ve společnosti. Spolu s návrhem je třeba podat veškeré zákonem stanovené přílohy a uhradit příslušný správní poplatek.

Smlouva o výkonu funkce

Smlouvu o výkonu funkce uzavírá obchodní korporace se členem jejího orgánu, například s jednatelem, prokuristou, členem představenstva, anebo členem správní či dozorčí rady. Tato smlouva upravuje podmínky výkonu konkrétní funkce ve společnosti, povinnosti obou stran, jakož i způsob odměňování za výkon funkce. Není-li smlouva o výkonu funkce uzavřena, má se za to, že výkon funkce je bezplatný. 

Jak službu dodáváme

Abychom Vám mohli navrhnout službu na míru, která bude splňovat Vaše požadavky, je třeba se na úvodní osobní schůzce domluvit na konkrétním úkolu, který nám zadáte k řešení.

Prostudujeme podklady, připravíme veškerou potřebnou dokumentaci a navrhneme Vám nejvhodnější a nejrychlejší řešení.

Časový horizont

V případě založení společnosti je splnění zadaného úkolu otázkou 1-3 týdnů.

U změn ve společnosti závisí časový horizont na konkrétním úkolu, neboť výše uvedená lhůta se prodlužuje o zákonem stanovené lhůty, například o lhůtu pro věřitele k přihlášení pohledávek v případě změny výše základního kapitálu.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole