Právo

Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Základem vztahu zaměstnavatele a zaměstnance musí být oboustranný respekt a dodržování vzájemných povinností a závazků. Zaměstnavatel by měl umožnit zaměstnancům zdokonalování se v jejich profesi, naopak od zaměstnance se očekává řádné a samostatné plnění pracovních úkolů a dodržování etických zásad k firmě a především k zákazníkovi.


Připravíme Vám smlouvy a další potřebné dokumenty

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je nejčastěji uzavíraným typem závazku mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neboť poskytuje významnou ochranu obou stran při vzájemné spolupráci. Pracovní smlouva musí vždy obsahovat tři podstatné náležitosti, a to: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce.

V pracovní smlouvě lze vymezit práva a povinnosti zaměstnance i další ujednání, na nichž mají strany zájem. Typicky zde bývá uvedena doba trvání pracovního poměru, tj. na dobu určitou/ neurčitou, mzda či plat, nárok na dovolenou, rozvržení pracovní doby, druh práce, zkušební doba a další. Z uzavřené pracovní smlouvy vyplývá pro zaměstnavatele jako plátce daně povinnost odvádět za zaměstnance platby na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce doporučujeme využít v případě předpokládané nižší vytíženosti zaměstnance. Maximální doba trvání práce v kalendářním roce nesmí překročit 300 hodin. Výhodou dohody o provedení práce pro zaměstnavatele je absence povinnosti odvodu pojistného a rovněž větší flexibilita při určování pracovní doby zaměstnance.

Dohoda o pracovní činnosti

Tento typ dohody je rovněž využitelný při předpokladu nižší vytíženosti zaměstnance. Oproti dohodě o provedení práce je však v dohodě o pracovní činnosti omezen rozsah práce v rámci pracovního týdne (nikoli kalendářního roku), a to na maximálně polovinu průměru stanovené týdenní pracovní doby. Nevýhodou dohody o pracovní činnosti pro zaměstnavatele je povinnost odvádět platby na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování („dohoda o hmotné odpovědnosti“)

Uzavření této dohody doporučujeme zaměstnavateli, jehož zaměstnanci v rámci výkonu práce disponují s penězi, zbožím či jinými hodnotami. Podpisem dohody o odpovědnosti zaměstnanec přebírá odpovědnost za schodek vzniklý na těchto hodnotách, který je následně povinen uhradit. Dohoda o hmotné odpovědnosti se obvykle uzavírá jako samostatný dokument, ale může být i součástí pracovní smlouvy. K platnosti dohody je povinně vyžadována písemná forma a lze ji uzavřít pouze se zaměstnancem, starším 18-ti let.

Kvalifikační dohoda

Kvalifikační dohodou umožňuje zaměstnavatel zaměstnanci zvýšení kvalifikace, zaměstnanec se oproti tomu zavazuje setrvat u zaměstnavatele po stanovenou dobu v pracovním poměru. Nedodrží-li zaměstnanec svůj závazek setrvání v pracovním poměru, je dle zákona povinen zaplatit zaměstnavateli účelně vynaložené náklady. Dohoda je vhodná pro obě strany, neboť zaměstnanci umožňuje profesní růst na náklady zaměstnavatele, avšak současně chrání zaměstnavatele před neočekávaným odchodem zaměstnance poté, co dojde ke zvýšení jeho kvalifikace.

Konkurenční doložka

Konkurenční doložkou se zaměstnanec zavazuje, že se určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Oproti takto stanovené povinnosti zaměstnance stojí povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci za zákaz konkurence přiměřené peněžité vyrovnání. Institut konkurenční doložky chrání zaměstnavatele před zneužitím know-how, které zaměstnanci poskytl v průběhu výkonu práce, a zamezuje tak bývalému zaměstnanci po sjednanou dobu od skončení pracovního poměru těžit z nabytých dovedností. Doložku lze doporučit zejména v případech vyšších pracovních pozic, spojených s užitím náročnějších obchodních znalostí a postupů.

Mzdový výměr

Konkrétní výše mzdy a její složky mohou být součástí pracovní smlouvy, ale obvyklejší je jejich stanovení v samostatném dokumentu (mzdovém výměru), na který odkazuje pracovní smlouva. Vydání mzdového výměru je jednostranným úkonem, který může zaměstnavatel jednostranně změnit i bez souhlasu zaměstnance. Vedle výše mzdy zaměstnance, stanovené většinou jako součet jednotlivých složek mzdy včetně možného osobního bonusu, je zde zpravidla uvedeno místo a čas výplaty mzdy. 

Co je součástí služby/ zajistíme pro Vás

Nastavení jasných pravidel již před uzavřením pracovního poměru a jejich smluvní zakotvení znamená ochranu jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance. Při jasných smluvně stanovených pravidlech vzájemné spolupráce se minimalizují oblasti, v nichž může dojít mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ke zbytečným sporům.

V rámci našich služeb nabízíme právní poradenský servis v oblasti pracovních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnanci, jakož i mezi zaměstnanci navzájem.

Zajistíme vypracování smluvní dokumentace, tj. pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, dohody o odpovědnosti či konkurenční doložky - to vše v závislosti na Vašich požadavcích. Poskytneme Vám také související daňové a účetní poradenství.

V případě sporu Vás zastoupíme před soudy a správními orgány.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení