Právo

Vzory smluv ke stažení

Advokáti spolupracující v rámci SBS Partners pro Vás připravili níže uvedené vzory smluv, které můžete dále využít. Do vzorů nelze zahrnout všechny varianty řešení, která zákon umožňuje, a proto vyplněním vzorového dokumentu nemusí vzniknout právní vztah zcela odpovídající Vaší představě a požadavkům.

Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte a vzorovou smlouvu si od našich odborníků necháte před podpisem zkontrolovat či upravit. Poradíme Vám s právními i daňovými aspekty smlouvy.


Nájemní smlouva

Smlouva pro úpravu vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem, která vymezuje vzájemná práva a povinnosti stran v souvislosti s nájmem bytu.

Připravíme Vám nájemní smlouvu podle Vašich požadavků. Například ve chvíli, kdy plánujete výstavbu komerčních prostor.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání


Pracovní smlouva

Smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se zakládá pracovní poměr a v souvislosti s ním strany vymezují vzájemná práva a povinnosti.

Řešíte vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem? Nebo interní dokumenty společnosti? Budou se Vám hodit pracovní smlouvy na míru.

Darovací smlouva věc nemovitá

Smlouva mezi vlastníkem nemovitosti jako dárcem a nabyvatelem nemovitosti jako obdarovaným, kterou dárce převádí na obdarovaného bezúplatně vlastnické právo k nemovitosti.

Pokud chcete darovat nemovitost, obraťte se na nás. Připravíme Vám ji včetně souvisejících návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí.

Kupní smlouva věc movitá

Smlouva mezi vlastníkem movité věci jako prodávajícím a nabyvatelem jako kupujícím, kterou se prodávající zavazuje za sjednanou úplatu odevzdat věc kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva k věci. Kupující se touto smlouvou zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu za nabytí vlastnického práva sjednanou kupní cenu.

Kupní smlouva není jednoduchý dokument. Pokud plánujete nákup nemovitosti, pomůžeme Vám s jeho přípravou.

Plná moc generální

Generální plná moc je jednostranným úkonem zmocnitele, na jehož základě zmocnitel opravňuje zmocněnce jednat jeho jménem v dané věci, a to v generálním rozsahu ke všem právním jednáním.


Plná moc speciální

Speciální plná moc je jednostranným úkonem zmocnitele, na jehož základě zmocnitel opravňuje zmocněnce jednat jeho jménem v dané věci v konkrétně vymezeném (speciálním) rozsahu.


Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva mezi obchodním zástupcem jako nezávislým podnikatelem a třetí osobou (zastoupeným). Na základě smlouvy o obchodním zastoupení se obchodní zástupce zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů, anebo tato smlouva obchodního zástupce přímo opravňuje ke sjednávání obchodů jménem a na účet zastoupeného. Zastoupený se zavazuje dle takto uzavřené smlouvy platit obchodnímu zástupci za jeho činnost provizi.

Pro Vaši firmu navrhneme vhodnou smluvní konstrukci, na jejímž základě vyřešíte smluvní vztahy s obchodními partnery

Smlouva o výpůjčce

Smlouva mezi vypůjčitelem (dlužníkem) a půjčitelem (věřitelem), na jejímž základě půjčitel  přenechává vypůjčiteli do dočasného bezúplatného užívání ve smlouvě konkrétně specifikovanou věc. Vypůjčitel je po sjednané době povinen vrátit vydlužiteli konkrétní věc, která mu byla půjčena. Smlouvu lze použít například pro výpůjčku motorového vozidla. 


Smlouva o zápůjčce

Smlouva mezi zapůjčitelem (věřitel) a vydlužitelem (dlužník), na jejímž základě zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby tuto věc vydlužitel dle libosti užil a po čase vrátil zapůjčiteli věc stejného druhu. Smlouvu lze použít například pro zápůjčku peněz. 


Společenská smlouva o založení společnosti (s.r.o.)

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným je základním zakladatelským dokumentem společnosti, na jehož základě zakladatelé rozhodnou o založení obchodní kapitálové společnosti (s.r.o.), jejích orgánech a vztazích uvnitř společnosti.

Pokud zakládáte společnost, obraťte se na nás, připravíme Vám veškeré potřebné dokumenty na míru.

Konkurenční doložka

Ujednání mezi dvěma smluvními stranami, které může být sjednáno samostatně, anebo může být součástí konkrétní smlouvy. Na základě konkurenční doložky se jedna ze smluvních stran zavazuje po určenou dobu nevykonávat pro třetí stranu činnost shodnou nebo konkurenční ve vztahu k činnosti, kterou mají strany konkurenční doložky sjednánu mezi sebou.

Konkurenční doložku můžete potřebovat, pokud řešíte vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Smlouva o výkonu jednatele

Smlouva mezi obchodní společností (korporací) a jednatelem jako statutárním orgánem této společnosti, na jejímž základě jsou upraveny práva a povinnosti obou stran. Smlouva o výkonu funkce zpravidla obsahuje ujednání o konkrétní odměně jednatele za výkon funkce, příp. způsob jejího určení. Pokud ve smlouvě ujednání o odměně/ způsobu jejího určení není obsaženo, platí, že výkon funkce je bezúplatný.

Zakládáte společnost nebo chystáte změnu? Smlouva o výkonu jednatele je jedním z mnoha dokumentů, který Vám připravíme na míru.

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám