Právo

Výstavba komerčních prostor

Připravíme pro Vás celý proces výstavby hal, kanceláří a dalších nebytových prostor. Naše služby zahrnují pořízení pozemku, uzavírání souvisejících smluv, zastupování ve správních či soudních řízeních a další.


Proces výstavby komerčních prostor

 Zajistíme pro Vás smluvní vztahy se subjekty, jež připraví Váš pozemek k výstavbě – zpracují projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a zajistí jeho vydání, smluvní vztahy s autorizovanou osobou, jenž je vybrána za účelem vypracování dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí či s dalšími subjekty, jejichž spolupráce na výstavbě bude potřebná.

Připravíme rovněž smlouvy věcně-právního charakteru (převody pozemků, zápis či výmaz zástavního práva, předkupního práva či věcného břemene) i  smlouvy závazkové (smlouvy o dílo s dodavateli a projektanty, kupní smlouvy, nájemní a podnájemní smlouvy, aj.)

Zastoupíme Vás v územním a stavebním řízení při vydávání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Pro Vaši firmu zajistíme

  • přípravu smluvních podmínek při nákupu vhodného pozemku
  • vyžádání geometrických map, nabývacích titulů a ostatních potřebných listin z katastru nemovitostí a zastoupení v katastrálním řízení
  • přípravu smluvních vztahů s dodavateli, architekty či projektanty
  • advokátní úschovu finančních prostředků a listin v souvislosti s výstavbou
  • vypracování smlouvy o výstavbě jednotek, prohlášení vlastníka budovy
  • vypracování smluv o převodech jednotek
  • přípravu nájemních a podnájemních smluv k jednotkám
Developerské projekty
Plánujete místo výstavby jednotlivých komerčních prostor něco většího? Pomůžeme Vám také při výstavbě rozsáhlejších komplexů a developerských projektech.

Potřebné smlouvy

K nákupu či prodeji nemovitostí budete potřebovat dále uvedené typy smluv. To, zda využijete všechny smlouvy nebo pouze některé, záleží na podmínkách konkrétní transakce.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo představuje závazek zhotovitele k provedení určitého díla a závazek objednatele k zaplacení ceny za jeho provedení. Tato smlouva je základním smluvním typem výstavby nemovitosti, neboť zakládá smluvní vztahy mezi developerem – stavebníkem a jednotlivými dodavateli či subdodavateli. Podmínky smlouvy o dílo přizpůsobíme Vašim požadavkům tak, aby následná spolupráce se zhotovitelem byla maximálně bezproblémová.

Smlouvu o dílo Vám připraví jeden z advokátů SBS Partners

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva je závazkem, na jehož základě přenechává pronajímatel nájemci věci (byt, pozemek, budovu, aj.) k dočasnému užívání. Komerční objekt bývá zpravidla rozdělen do jednotek, které jsou následně pronajímány. Nájem jednotek v budově je obvykle spojen s řadou úkonů, jež vyžadují náležitou péči a čas. Nájemní smlouvy k jednotkám Vám připravíme na míru.

Jednoduchou nájemní smlouvu si můžete stáhnout zde. Rádi Vám ji upravíme na míru.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní

Smlouvou o smlouvě budoucí se strany zavazují uzavřít mezi sebou ve sjednaném termínu samotnou kupní smlouvu na nemovitost (pozemek). Tuto smlouvu strany uzavírají buď v případě, pokud mají vážný zájem o koupi/ prodej, ale dosud nejsou vyjasněny všechny náležitosti kupní smlouvy, anebo pokud potřebuje kupující časový prostor pro vyřízení úvěru na koupi nemovitosti či zajištění jiného způsobu financování.

Smlouvu o smlouvě budoucí navrhneme dle Vašich požadavků, kontaktujte nás.

Kupní smlouva (Smlouva o převodu nemovitosti - pozemku)

Na základě smlouvy o koupi se prodávající zavazuje předat kupujícímu nemovitost a umožnit mu k ní nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje nemovitost přijmout a zaplatit prodávajícímu ve sjednané lhůtě kupní cenu. Kupující nabývá vlastnické právo až vkladem práva do katastru nemovitostí. Tato smlouva musí být uzavřena v písemné formě a povinnou náležitostí jsou úředně ověřené podpisy účastníků.

Kupní smlouva na nemovitost není jednoduchý dokument, proto ho nenajdete ve vzorových smlouvách ke stažení. Pro přípravu smlouvy na míru se na nás obraťte, rádi Vám pomůžeme.

Související služby

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení