Právo

Smlouvy s obchodními partnery

Pro Vaši firmu navrhneme vhodnou smluvní konstrukci, na jejímž základě vyřešíte smluvní vztahy s obchodními partnery. Smlouvy pro Vás vypracujeme. Zkontrolujeme obsah již uzavřených smluv a navrhneme změny či vhodný způsob zajištění. Upozorníme Vás na rizika obchodních transakcí a navrhneme pro Vaši firmu vhodnou ochranu.


Připravíme Vám smlouvy a další potřebné dokumenty

Rámcová smlouva o dodávkách zboží a služeb 

Rámcovou smlouvu o dodávkách zboží a služeb je vhodné uzavřít v případě většího počtu objednávek a dodávek mezi stejnými subjekty, například při pravidelných dodávkách náhradních dílů či potravinářského zboží. Rámcová smlouva obsahuje povinnost dodavatele zboží (poskytovatele služeb) zajistit pro odběratele zboží (objednatele služeb) řádně a včas dle požadavků odběratele dodání konkrétního zboží nebo konkrétně sjednaných služeb. Jednotlivé dodávky se následně realizují již méně formálním způsobem, typicky na základě telefonických objednávek, přičemž způsob dodání zboží i způsob určení ceny je již stanoven v uzavřené rámcové smlouvě. Cena za zboží a služby je zpravidla určena platným ceníkem dodavatele v době učinění objednávky.

V rámci jednotlivých dodávek lze sjednat u konkrétní obchodní transakce podmínky odlišné od rámcové smlouvy, přičemž speciální ujednání má přednost před rámcovou smlouvou. Nejsou-li jiné podmínky výslovně sjednány, platí pro jednotlivé dodávky pouze ujednání rámcové smlouvy. 

Rámcová smlouva o dodávkách zboží a služeb sama o sobě nevyvolává právní účinky, ale pouze stanoví závazný podklad a právní rámec pro budoucí smluvní vztahy (jednotlivé objednávky). 

Všeobecné obchodní podmínky

Vydání všeobecných obchodních podmínek usnadňuje realizaci obchodu. Samotná smlouva se zákazníkem tak může být velmi stručná a zbývající část práv a povinností stran, zejména těch, které se pro všechny účastníky obchodu opakují, může být stanovena odkazem na všeobecné obchodní podmínky. S účinností nového občanského zákoníku se nově uplatní tzv. knock-out rule, tedy pravidlo, podle kterého odporují-li si obchodní podmínky, na které je odkázáno v nabídce, s obchodními podmínkami, uvedenými v přijetí nabídky, je smlouva uzavřena v rozsahu, v němž obchodní podmínky mezi sebou nejsou v rozporu.

Všeobecné obchodní podmínky pro Vaši firmu vypracujeme tak, aby pokrývaly rizika pravidelně realizovaných obchodních transakcí a umožnily Vám efektivní vymožení Vašich práv.

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení je závazkem, na jehož základě se obchodní zástupce zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů, anebo takové obchody přímo uzavírat jménem zastoupeného a na jeho účet. Obchodnímu zástupci náleží za jeho činnost provize, sjednaná ve smlouvě. Charakteristickým prvkem smlouvy je povaha obchodního zástupce jako nezávislého podnikatele. Nejedná se tedy o orgán či zaměstnance zastoupeného, ale o osobu stojící mimo strukturu zastoupeného subjektu, přičemž smluvní strany jsou vázány pouze ujednáními, uvedenými ve smlouvě o obchodním zastoupení. Výhodou této smlouvy pro podnikatele je skutečnost, že provize je obchodnímu zástupci poskytována až na základě dosaženého cíle dle toho, jak je cíl smluvně definován, např. za sjednání obchodní příležitosti nebo až za realizovanou obchodní transakci.

Smlouva o tiché společnosti

Tichá společnost je typizovaným kontraktem, upraveným v novém občanském zákoníku. Na základě smlouvy o tiché společnosti se tichý společník zavazuje ke vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Oproti účastenství v obchodní korporaci není tichý společník z právních jednání společnosti osobně zavázán a neručí za její dluhy, s výjimkou zákonem stanovených případů, např. pokud je jméno tichého společníka obsaženo ve jménu nebo obchodní firmě podnikatele, anebo prohlásí-li tichý společník osobě, s níž podnikatel jedná o uzavření smlouvy, že podnikají oba společně.

Franchisová smlouva

Franchisová smlouva je smlouvou mezi majitelem práv (franchisorem) a podnikatelem (franchisantem) o způsobu realizaci podnikání franchisanta s využitím práv, která náleží franchisorovi a jsou předmětem franchisy. Za poskytnutí takových práv a obchodní podporu franchisanta náleží franchisorovi odměna, která může být sjednána jak paušální částkou, tak i podílem na zisku či obratu franchisanta, případně kombinací obou způsobů. Typicky se jedná o využití know-how franchisora, jeho obchodní značky, ochranné známky a loga, manuálu pro vedení vedení provozovny franchisanta, poradenskou pomoc a školení zaměstnanců, ale součástí franchisy může být také zapůjčení nábytku či jiného vybavení do provozovny franchisanta.

Další obchodní smlouvy na míru

Podle Vašich individuálních požadavků při řešení konkrétního obchodního případu pro Vás navrhneme vhodnou smluvní konstrukci pro úpravu sjednaného obchodního vztahu a smlouvy vypracujeme.

Jak službu dodáváme/ pro Vaši firmu zajistíme 

V souvislosti s podnikatelskými aktivitami Vaší firmy pro Vás vypracujeme vzorové obchodní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky a další smluvní dokumentaci, kterou bude moci Vaše firma opakovaně využít při svých obvyklých obchodních aktivitách.

Jednorázové obchodní případy Vaší firmy individuálně posoudímeupozorníme Vás na rizika obchodní transakce a navrhneme Vám konkrétní zajišťovací instrumenty k bezpečné realizaci obchodu, například využití smluvních pokut, zadržovacích práv, směnek apod.

Při mezinárodní přepravě zboží Vaší firmě pomůžeme s výběrem konkrétních typů INCOTERMS dle Vašich požadavků na konkrétní typ přepravy, okamžik přechodu rizika ztráty a poškození zboží z prodávajícího na kupujícího, i na úpravu závazku nesení nákladů, vztahujících se ke zboží.

Dle rozsahu Vašeho podnikání pro Vaši společnost navrhneme zřízení dceřiných společností či odštěpných závodů a tyto pro Vás založíme.

ČASOVÝ HORIZONT

Abychom Vám mohli navrhnout službu na míru, která bude splňovat Vaše požadavky, je třeba se na úvodní osobní schůzce domluvit na konkrétním úkolu, který nám zadáte k řešení. Smlouvy či obchodní podmínky pro Vás vypracujeme vypracujeme po domluvě o jejich obsahové náročnosti během několika dnů.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení