Právo

Přeměny společností

Pro Vaši společnost zajistíme kompletní právní a ekonomický servis spojený s její přeměnou. Naší specializací jsou fúze, avšak zajistíme pro Vás též ostatní typy přeměn, tj. rozdělení společnosti, převod jmění na společníka nebo změnu právní formy společnosti či družstva.

Náš tým pro Vás připraví veškeré právní a ekonomické podklady k realizaci a úspěšnému zápisu přeměny do obchodního rejstříku.


Fúze, rozdělení, převody jmění na společníka, změny právní formy

Typickou přeměnou a naší specializací jsou fúze společností, avšak zajistíme pro Vás i ostatní druhy přeměn, např. rozdělení společnosti, převod jmění na společníka nebo změnu právní formy společnosti či družstva. 

Postup při realizaci fúze

Navrhneme konkrétní řešení

V návaznosti na právní a ekonomickou analýzu struktury Vaší společnosti pro Vás

 • stanovíme rozhodný den fúze
 • navrhneme konkrétní způsob realizace fúze
 • připravíme časový plán
 • poskytneme Vám informace o dopadech fúze na další fungování nástupnické společnosti
 • vypracujeme pro Vás veškeré potřebné dokumenty k fúzi
 • zastoupíme Vás u notáře, před obchodním rejstříkem i při povinném zveřejňování oznámení v Obchodním věstníku

Připravíme dokumentaci

Realizaci fúze předchází příprava dokumentace, zejména projektu fúze (projekt přeměny). Většinu fúzí je třeba připravovat ve spolupráci s notářem, neboť k přijetí některých rozhodnutí je povinně vyžadována forma notářského zápisu. V řadě případů musí vyhotovení projektu fúze časově předcházet jiné dokumenty stanovené zákonem, např. prohlášení o vzdání se práva na výměnu podílů v zanikajících společnostech ze strany konkrétního společníka. Konkrétní dokumentaci k fúzi Vám připravíme vždy na míru dle právního stavu a počtu fúzujících společností.

Dokumenty potřebné k realizaci fúze

 • projekt přeměny (projekt fúze)
 • rozhodnutí valné hromady o přeměně
 • oznámení věřitelům o realizaci fúze s výzvou k přihlášení pohledávek
 • řádné (příp. mezitímní) účetní závěrky zúčastněných společností
 • zahajovací rozvaha s komentářem
 • prohlášení o vzdání se práva na výměnu podílu
 • prohlášení o neexistenci trestního stíhání zúčastněných společností a další prohlášení ve vztahu k věřitelům a obchodnímu rejstříku
 • návrh na zápis přeměny (fúze) do obchodního rejstříku

Naší daňoví poradci zajistí nutné ekonomické podklady, zejména účetní závěrky společností zúčastněných na fúzi, zahajovací rozvahu nástupnické společnosti s komentářem, a dále provedení auditu, je-li vyžadován.

Návrh na zápis přeměny (fúze)

Návrh na zápis přeměny (fúze) do obchodního rejstříku lze podat nejdříve po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku projekt fúze a zveřejněno oznámení pro věřitele v Obchodním věstníku; nejpozději však ve lhůtě 1 roku od rozhodného dne fúze. V rámci časového plánu, který pro Vás vypracujeme, zajistíme plynulou návaznost jednotlivých kroků v rámci postupu fúze.

Zastoupíme Vás před soudy a úřady

V souvislosti s celým procesem přeměny Vás zastoupíme při veškerých úkonech před notářem, při vyřízení potřebné agendy na obchodním rejstříku a dalších dotčených úřadech. Zajistíme splnění všech povinností souvisejících s přeměnou ve vztahu k Obchodnímu věstníku a dotčeným státním orgánům.

Časový horizont realizace fúze

Realizace věci závisí na rychlosti přípravy zejména účetních podkladů a na uplynutí zákonem stanovených lhůt, které jsou pro přeměny společností stanoveny, např. lhůty pro věřitele k přihlášení pohledávek.

V případě jednodušších přeměn (fúzí) je realizace fúze od vyhotovení projektu přeměny až do finálního zápisu realizované fúze do obchodního rejstříku zpravidla otázkou 4 až 6-ti měsíců.

Složitější fúze trvají déle, přitom však nesmí být překročena maximální zákonem stanovená lhůta, podle níž lze návrh na zápis přeměny (fúze) do obchodního rejstříku podat nejpozději ve lhůtě 1 roku od rozhodného dne fúze.

Po konzultaci jsme schopni pro Vás navrhnout orientační časový i finanční harmonogram a stanovit přesný postup realizace přeměny (fúze).

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení