Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zahajovací rozvaha

Zahajovací rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Je sestavována při zákonem stanovených momentech života obchodní společnosti, např. při založení společnosti, její přeměně či likvidaci. Zahajovací rozvaha podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) Číst více


Zákaz činnosti

Zákaz činnosti je druhem trestu dle trestního zákoníku. Pachateli trestného činu se jím po dobu výkonu trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. Číst více


Základ daně

Základ daně je celková částka, ze které se vyměřuje daň některých daňových objektů. Základ daně se stanoví na základě zvláštních zákonů – zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, aj. Zákon o daních z příjmů stanoví pět dílčích základů daní, jež jsou odděleně posuzovány. Číst více


Základní kapitál

Základní kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti. Základní kapitál se povinně vytváří ve společnosti s ručením omezením a akciové společnosti. Číst více


Zaměstnanec

Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnancem se může stát pouze osoba starší 15-ti let nebo osoba, jež ukončila povinnou školní docházku. Nezletilí, kteří dosud nedosáhli věku 15-ti let ani neukončili povinnou školní docházku, mohou při splnění Číst více


Zaměstnavatel

Zaměstnavatel je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Jedná se o fyzickou či právnickou osobu, jež má oproti zaměstnanci silnější postavení vyplývající ze vztahů vzájemné nadřízenosti a podřízenosti. Práva a povinnosti zaměstnavatele se řídí zákoníkem práce. Číst více


Zápůjčka

Zápůjčka je typem závazku, který je upraven v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Jedná se o právní poměr, jehož obsahem je povinnost zapůjčitele přenechat vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji vydlužitel mohl užít podle libosti. Vypůjčitel je povinen po čase věc stejného druhu zapůjčiteli vrátit. Při zápůjčce dochází k převodu Číst více


Zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který pohledávce odpovídá, nebude včas splněn. Zástavní právo poskytuje možnost uspokojení nesplacené pohledávky prostřednictvím realizace zástavy. Zástavou mohou být všechny věci v právním smyslu, a pokud to jejich povaha připouští, také práva nebo Číst více


Zkušební doba

Zkušební doba je obdobím, po které může zaměstnanec i zaměstnavatel písemně zrušit pracovní poměr bez uvedení důvodu. Usnadňuje tak oběma stranám rozvázání pracovního poměru i v případě, že vzájemná spolupráce některé ze stran nevyhovuje. Číst více


Změna právní formy

Změna právní formy je jednou z forem přeměn společností a je upravena v § 360 a násl. zákona o přeměnách. Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Číst více


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám