Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vadné plnění

Vadné plnění je opakem plnění řádného, jež je definováno v ustanovení § 1914 občanského zákoníku. Zákon upravuje některé způsoby plnění považované za vadné (např. chybný předmět plnění či neupozornění na již existující vady na věci), vada věci však může být libovolná disproporce mezi sjednaným a skutečně poskytnutým plněním. Číst více


Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem v rámci vnitřní struktury kapitálové společnosti. Valná hromada je kolektivním orgánem, nikoliv však orgánem voleným. Prostřednictvím valné hromady vykonávají společníci, resp. akcionáři svá společnická/ akcionářská práva Číst více


Vdovecký/ vdovský důchod

Vdovecký/ vdovský důchod je plněním, jež náleží pozůstalému po zemřelé/m manželovi/manželce. Nárok na vdovský důchod má však pozůstalá osoba pouze při splnění zákonných podmínek. Číst více


Věcná břemena (služebnosti)

Věcná břemena (služebnosti) upravuje § 1257 – 1308 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Věc zatížená služebností omezuje vlastníka věci ve prospěch jiné osoby, a to tak, že vlastník je povinen něco konat, něco trpět či se něčeho zdržet. Věcná břemena mají trvalý charakter a jsou zřizována zpravidla jako časově neomezená. Číst více


Věcné právo

Věcné právo je majetkové právo k věci (iura in rem), jež zaručuje oprávněné osobě tzv. absolutní panství nad věcí. Takové právo přísluší jen oprávněné osobě a zároveň působí vůči všem, tedy odpovídá mu (negativní) povinnost ostatních subjektů oprávněného ve výkonu jeho práva nerušit. Číst více


Věcné právo k cizí věci

Věcné právo k věci cizí je absolutním majetkovým právem, které zaručuje oprávněnému z tohoto práva možnost užívat věc stanoveným způsobem. Jak z názvu vyplývá, pojí se vždy k jinému subjektivnímu právu k věci (zejména k vlastnickému právu), na něž je navázáno. Číst více


Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně celým svým majetkem. Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jak fyzická, tak právnická osoba Číst více


Veřejná zakázka

Veřejná zakázka je zakázka financovaná z veřejných prostředků a realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem (popř. dodavateli), jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb či stavebních prací. Přitom zadavatelem může být Česká republika a územní samosprávné celky, dále tzv. dotovaný zadavatel Číst více


Veřejný rejstřík

Veřejný rejstřík je novým institutem českého právního řádu, který byl zaveden ustanovením § 120 a 121 nového občanského zákoníku. Samostatně je tento institut upraven v zákoně o veřejných rejstřících, ve kterém je nově upraveno a konkretizováno samotné rejstříkové řízení. Číst více


Věřitel

Věřitelem je fyzická či právnická osoba, jenž má pohledávku za dlužníkem a je tak oprávněna požadovat po dlužníku splnění splatného dluhu či splnění převzatého závazku. Pokud je na straně věřitelské více než jeden věřitel, hovoříme o společném závazku. Číst více


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám