Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Skrytá vada

Skrytá vada je taková vada, která nebyla a nemohla být při obvyklé pozornosti zjištěna. Zpravidla se vyskytuje již při předání a převzetí věci. Občanský zákoník pojednává o skryté vadě v několika zákonných ustanoveních v závislosti na obecnosti či konkrétnosti úpravy tohoto institutu. Číst více


Sleva na dani

Sleva na dani umožňuje daňovým poplatníkům snížit daň vypočtenou podle daňové sazby. K uplatnění slev je nutné splnit zákonem stanovené podmínky. Existuje několik druhů slev, mezi nejpoužívanější patří sleva na poplatníka, studentská sleva či sleva v případě zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností. Číst více


Smlouva

Občanský zákoník v ustanovení § 1724 odst. 1 o smlouvě hovoří jako o jednání alespoň dvou účastníků, jímž projevují vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Smlouvy jsou nejčastější a zároveň nejvýznamnější právní skutečností soukromého práva. Číst více


Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je plnění, které je povinna poskytnout jedna strana závazkového vztahu straně druhé v případě porušení jejích povinností vyplývajících ze smlouvy. Smlouva (dohoda o smluvní pokutě) vzniká dohodou stran, která musí mít písemnou formu. Smluvní pokuta se zpravidla sjednává peněžitá, lze ji však sjednat i v jiné formě. Číst více


Snížení/ zvýšení základního kapitálu

Snížení nebo zvýšení základního kapitálu je zákonem upravený proces, jehož výsledkem je snížení či zvýšení částky, která je jako základní kapitál zapsána v obchodním rejstříku, stanovách/ společenské smlouvě a účetnictví společnosti. Tento postup může být uplatňován v obchodních korporacích, v nichž je základní kapitál povinně vytvářen, tj. ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Číst více


Soudní znalec

Soudní znalec je odborník v konkrétní oblasti – znaleckém oboru a odvětví, který zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost jak pro potřeby soudu, tak i pro zadavatele ze soukromé sféry. Znalce jmenuje pro konkrétní obor, odvětví a specializaci do funkce ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu Číst více


Společenství vlastníků

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků Číst více


Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je obchodní kapitálovou společností, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zápisu v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Jedná se bezpochyby o nejfrekventovanější formu obchodní společnosti Číst více


Správce daně

Správce daně je pojem užívaný v daňových předpisech. Správce daně je územní finanční orgán (dále správní či jiný orgán ČR), jakož i orgán obcí v ČR věcně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní. Správce daně vede registry a evidence daňových subjektů a jejich povinností, daňová řízení a jiná řízení podle daňového zákona, Číst více


Správní řízení

Správní řízení je postup správního orgánu, který vydává v konkrétní věci závazné rozhodnutí, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby, anebo kterým se v určité věci prohlašuje, zda taková osoba vůbec práva nebo povinnost má či nemá. Číst více

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám