Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Patent

Patent je forma právní ochrany vynálezu, kterou uděluje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad), pokud vynález splňuje podmínky stanovené zákonem. Úřad provádí řízení o udělení patentu na základě patentové přihlášky, kterou může podat původce vynálezu nebo ten, na něhož toto právo původce převedl. Číst více


Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Peněžitá pomoc v mateřství je upravena v ustanoveních § 32 a následující zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Jedná se o dávku nemocenského pojištění, která naleží následujícím osobám: 1. pojištěnce, která porodila dítě, nebo je těhotná nejdříve však od počátku osmého týdne před porodem nebo Číst více


Plátce daně

Plátci daně jsou fyzické osoby nebo právnické osoby, kterým ze zákona vyplývá povinnost vypočítat, vybrat a odvést daň do státního rozpočtu. Povinnosti plátce daně jsou upraveny daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.) . Číst více


Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele požadovat po dlužníkovi určité plnění. Jedná se o práva věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal, konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Pohledávka může být peněžitá nebo nepeněžitá. Číst více


Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je dvoustranné právní jednání spočívající v souhlasném projevu vůle zaměstnavatele a zaměstnance uzavřít pracovní poměr. Pracovní smlouva musí být uzavřená v písemné formě, přičemž každá strana musí obdržet jedno vyhotovení smlouvy. Pracovní smlouva musí vždy obsahovat tři podstatné náležitosti, a to: druh práce Číst více


Projekt fúze

Projekt fúze je základním a zcela nezbytným dokumentem pro realizaci přeměny (fúze) obchodní společnosti nebo družstva. Projekt fúze obsahuje alespoň firmu a sídlo všech zúčastněných a nových společností nebo družstev, jejich právní formu a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev Číst více


Prokurista

Prokurista je osoba, které byla udělena prokura. Prokura je tzv. zvláštní plná moc, jejímž udělením zmocňuje podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku prokuristu k právním jednáním, k nimž dochází při provozu podniku. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě a při jejím udělení musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru. Číst více


Provozovna

Provozovna je konkrétním prostorem, ve kterém je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, k definici provozovny uvádí, že se jedná o prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat (příp. obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží/ poskytování služeb) i mobilní provozovna. Číst více


Průmyslový vzor

Průmyslový vzor je vzorem, který po právní stránce chrání vzhled výrobku nebo jeho části – linie, obrysy, barvy, tvar, strukturu nebo materiál výrobku, popř. jeho zdobení. Je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Číst více


Předkupní právo

Předkupní právo je upraveno v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Obecná úprava stanoví, že ujedná-li si předkupník k věci předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému). Předkupní právo lze zvláštním ujednáním rozšířit i na jiné způsoby zcizení. Číst více


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám