Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imobilizované cenné papíry

Imobilizované cenné papíry jsou listinné cenné papíry, které jejich emitent uložil do hromadné úschovy a předal listinu schovateli ve prospěch vlastníka jako prvního nabyvatele. V listinných cenných papírech na řad a na jméno, které emitent takto svěřuje do úschovy, se neuvádí při jejich vydání jméno vlastníka. Den zápisu cenného papíru Číst více


Incoterms

INCOTERMS (International Commercial Terms) je označení pro Mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží, vydané Mezinárodní obchodní komorou, které upravují platby za mezinárodní opravu zboží, přechod rizik mezi dodavatelem a odběratelem zboží v jednotlivých fázích přepravy zboží, a další práva a povinnosti při mezinárodní přepravě zboží. Číst více


Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je zvláštní druh soudního řízení, v němž je řešen hrozící nebo již existující úpadek dlužníka. Jedná se o zvláštní druh řízení, které v sobě zahrnuje prvky řízení nalézacího i vykonávacího. V insolvenčním řízení jsou uplatňovány pohledávky věřitelů za dlužníkem, tyto jsou autoritativně zjišťovány nebo popírány Číst více


Invalidita

Invalidita je sociální událost, charakterizovaná společensky uznanou mírou poklesu lidského pracovního potenciálu v důsledku trvalé či dlouhodobé existence nepříznivého zdravotního stavu. Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %. Číst více


Inventarizace

Inventarizace majetku je způsob ověření, zda stav majetku a závazků v účetnictví ke dni řádné a mimořádné účetní závěrky odpovídá skutečnosti. U zásob, které se účtují podle druhů, a u některého dlouhodobého hmotného movitého majetku lze inventarizaci provádět průběžně. Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti Číst více

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám