Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Živnost vázaná

Živnost vázaná je živnost, která patří do skupiny živností ohlašovacích, přičemž podmínkou jejího provozování je odborná způsobilost splňující podmínky, uvedené v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, příp. ve zvláštních právních předpisech. Předmět podnikání živnosti vázané musí být v souladu se zákonem ohlášen zákonem stanoveným způsobem a v zákonem stanoveném rozsahu. Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost kromě zákonem stanovených podkladů také dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Fyzické osoby, které mají živnostenské oprávnění k výkonu ohlašovací živnosti volné, která se následně změnila na živnost vázanou, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti této zákonné změny doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené zákonem nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost vázanou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny doložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto zákonem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předchozích řízení. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám