Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který pohledávce odpovídá, nebude včas splněn. Zástavní právo poskytuje možnost uspokojení nesplacené pohledávky prostřednictvím realizace zástavy. Zástavou mohou být všechny věci v právním smyslu, a pokud to jejich povaha připouští, také práva nebo jiné majetkové hodnoty. Zástavou může být též podnik, obchodní podíl, věc hromadná nebo soubor věcí. Rozdíly v povaze předmětu se projevují zejména při rozlišení zástavy movité a nemovité. Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.

Zástavní právo zajišťuje dluh, jeho příslušenství a je-li to ujednáno, pak i smluvní pokutu. Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou a lze ho zřídit i k věci, k níž zástavnímu dlužníkovi vznikne vlastnické právo až v budoucnu. Ve smlouvě strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno. Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše; pokud však není tato výše sjednána, tak do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy. Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem v písemné formě, jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. Zástavní věřitel má vůči zástavci právo na náhradu nutných nákladů vynaložených při výkonu zástavního práva.

Ujednání zakazující zřídit zástavní právo má účinky vůči třetí osobě, jen je-li tento zákaz zapsán do rejstříku zástav podle jiného právního předpisu nebo do veřejného seznamu, anebo byl-li jí znám. Zanikne-li zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo (výjimka stanovena zákonem). Zaniklo-li zástavní právo zapsané do rejstříku zástav, požádá zástavní věřitel bez zbytečného odkladu o jeho výmaz a zástavní právo se vymaže. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám