Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zahajovací rozvaha

Zahajovací rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Je sestavována při zákonem stanovených momentech života obchodní společnosti, např. při založení společnosti, její přeměně či likvidaci. Zahajovací rozvaha podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční postavení podniku. Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici.

Na rozdíl od jiných účetních výkazů, např. výkazu zisku a ztráty, které zobrazují hodnoty platné za určité období – tzv. tokové veličiny, zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému okamžiku, tj. stavové veličiny.

Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici v tom smyslu, že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Obsah, rozsah a formu rozvahy určují účetní standardy, podle kterých se výkaz sestavuje a podle kterých se zpravidla vede i celé účetnictví.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám