Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyvlastnění

Vyvlastnění lze definovat jako nucený přechod vlastnického práva na základě správního aktu. Vyvlastnění je výjimečným institutem, neboť omezit vlastnické právo jiného lze jen za velmi přísných podmínek.

Dle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod lze vyvlastnit nebo jinak omezit vlastnické právo jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu.

Vyvlastnění z hmotněprávního i procesního hlediska je dále upraveno v zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Dle tohoto zákona se vyvlastněním rozumí nejen omezení vlastnického práva, ale rovněž práva odpovídajícímu věcnému břemeni. Náhrada se poskytuje zásadně v penězích. Vyvlastňovací tituly (důvody vyvlastnění) jsou obsaženy ve speciálních zákonech jako např. v zákoně o pozemních komunikacích, v horním zákoně či v zákoně o státní památkové péči


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám