Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka je zakázka financovaná z veřejných prostředků a realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem (popř. dodavateli), jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb či stavebních prací. Přitom zadavatelem může být Česká republika a územní samosprávné celky, dále tzv. dotovaný zadavatel (osoba, která zadává zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů) a tzv. sektorový zadavatel (osoba vykonávající činnost v odvětvích a oblastech vymezených v zákoně, pokud nad touto osobou může veřejný zadavatel uplatňovat dominantní vliv nebo tato osoba uvedenou činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva).

Veřejná zakázka musí být realizována na základě písemné smlouvy. Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu. Právní úprava veřejné zakázky je obsažena ve zvláštním zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. K realizaci veřejné zakázky je třeba dodržet podmínky, stanovené v zadávací dokumentaci, což je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek stanovených zákonem a zadavatelem.

Základním předpokladem pro zadání zakázky konkrétnímu zájemci je nabídka podaná včas a splňující stanovené náležitosti. Zákon podrobně upravuje postup při otevírání obálek s nabídkami, i pro posuzování a hodnocení nabídek komisí. O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje zadavatel podle doporučení hodnotící komise, přičemž hodnocení se provádí podle ekonomické výhodnosti nabídky i dle dalších kritérií. Od zadání veřejné zakázky tzv. „nejvhodnější“ nabídce se zadavatel může výjimečně odchýlit, je však povinen své rozhodnutí stanoveným způsobem odůvodnit. S vybraným uchazečem je zadavatel povinen uzavřít smlouvu. Zákon stanoví, kdy lze zadávací řízení zrušit a kdy ne. K ochraně proti neoprávněnému postupu zadavatele slouží právo dodavatele podat zadavateli písemné, včasné a odůvodněné námitky. Zadavatel je povinen takové námitky přezkoumat a vyjádřit se k nim. Jestliže zadavatel námitkám ve lhůtě 10 dnů od jejich obdržení nevyhoví, může stěžovatel podat do 10 dnů písemný návrh Úřadu na ochranu hospodářské soutěže na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám