Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně celým svým majetkem.

Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jak fyzická, tak právnická osoba – za ní ovšem vykonává práva a povinnosti spojená s její účastí ve společnosti zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba. Název společnosti musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Pokud název obsahuje jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení „a spol.“.

Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou. Převod podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti je zakázán. Veřejná obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Mezi základní práva a povinnosti společníků patří zejména vkladová povinnost, právo na podíl ze zisku, právo na náhradu výdajů vynaložených ve prospěch společnosti či právo na kontrolu údajů v dokladech společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti jsou všichni její společníci. Statutárním orgánem jsou rovněž všichni její společníci splňující zákonné předpoklady § 46 zákona o obchodních korporacích. Ve společenské smlouvě však lze určit, že statutárním orgánem jsou jen někteří ze společníků, případně jeden z nich. Po zániku účasti společníka ve společnosti ručí společník jen za ty dluhy, které vznikly před zánikem jeho účasti. Veřejná obchodní společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám