Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Věcná břemena (služebnosti)

Věcná břemena (služebnosti) upravuje § 1257 – 1308 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Věc zatížená služebností omezuje vlastníka věci ve prospěch jiné osoby, a to tak, že vlastník je povinen něco konat, něco trpět či se něčeho zdržet. Věcná břemena mají trvalý charakter a jsou zřizována zpravidla jako časově neomezená.

Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti, vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena, nebo ze zákona či rozhodnutím orgánu veřejné moci v případech stanovených zákonem. Zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do takového seznamu. U věci nezapsané ve veřejném seznamu, vzniká účinností smlouvy. K věci lze zřídit i několik služebností, pokud novější právo nepůsobí na újmu právům starším.

Služebnost zaniká trvalou změnou, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě. Při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám