Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je plnění, které je povinna poskytnout jedna strana závazkového vztahu straně druhé v případě porušení jejích povinností vyplývajících ze smlouvy. Smlouva (dohoda o smluvní pokutě) vzniká dohodou stran, která musí mít písemnou formu. Smluvní pokuta se zpravidla sjednává peněžitá, lze ji však sjednat i v jiné formě.

Smyslem smluvní pokuty je zajistit plnění ze závazku a současně poskytnout náhradu eventuální škody, která vznikla porušením povinností stanovených ve smlouvě. Věřitel není oprávněn požadovat náhradu škody, na kterou se vztahuje smlouva (dohoda o smluvní pokutě), není-li ujednáno jinak. Ve smlouvě je nutné stanovit buď konkrétní výši pokuty, anebo způsob jejího určení. Dlužník není povinen smluvní pokutu zaplatit, jestliže porušení povinnosti nezavinil, není-li ujednáno jinak.

Nároku na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká odstoupení od smlouvy, bylo-li odstoupení od smlouvy důsledkem porušení povinnosti. Je-li smluvní pokutou zajištěna povinnost splnit peněžní závazek, je dlužník v případě prodlení povinen zaplatit vedle smluvní pokuty i úrok z prodlení, není-li dohodnuto jinak. Dlužník se zaplacením smluvní pokuty nezbavuje povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti. 
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám