Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Průmyslový vzor

Průmyslový vzor je vzorem, který po právní stránce chrání vzhled výrobku nebo jeho části – linie, obrysy, barvy, tvar, strukturu nebo materiál výrobku, popř. jeho zdobení. Je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Za nový se považuje v případě, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti jiný shodný průmyslový vzor. Průmyslový vzor nemůže být v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

Ochrana průmyslového vzoru je poskytována zápisem u Úřadu průmyslového vlastnictví na základě přihlášky, trvá 5 let a je možno ji prodloužit čtyřikrát po dobu 5 let. Právo k průmyslovému vzoru má původce nebo jeho právní nástupce. Spolupůvodce má právo na průmyslový vzor v rozsahu odpovídajícímu jeho podílu na vytvoření průmyslového vzoru.  Majitel má výlučné právo průmyslový vzor užívat, zhotovovat, prodávat či dovážet. Je možno též průmyslový vzor převést smlouvou o převodu práv z průmyslového vlastnictví i udělit licenci licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví. Obě tyto smlouvy a práva k průmyslovému vzoru nabývají účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku průmyslových vzoru. Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká, jestliže uplyne doba ochrany, nebo dnem zápisu do rejstříku o tom, že se vlastník vzoru vzdal.

Průmyslový vzor patří mezi průmyslové vlastnictví a je mu poskytována průmyslověprávní ochrana, a to i mezinárodně. Zapsaný průmyslový vzor Úřad vymaže z rejstříku v zákonem stanovených případech (upravuje zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů). Návrh na výmaz zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví písemně. Návrh na výmaz musí být věcně odůvodněn. Důvody výmazu, včetně důkazních prostředků, o které se návrh opírá, nemohou být dodatečně měněny. Úřad vyzve vlastníka průmyslového vzoru, aby se k návrhu ve stanovené lhůtě vyjádřil. V případě, jestliže se vlastník průmyslového vzoru k návrhu na výmaz nevyjádří, není to bráno jako překážka rozhodnutí o návrhu na výmaz. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám