Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Předkupní právo

Předkupní právo je upraveno v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Obecná úprava stanoví, že ujedná-li si předkupník k věci předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému). Předkupní právo lze zvláštním ujednáním rozšířit i na jiné způsoby zcizení. Předkupní právo lze také ujednat i mimo souvislost s kupní smlouvou.

Předkupní právo vytváří povinnost vlastníka věci (dlužníka, povinného) pro případ, že by chtěl věc zcizit, a to v tak, že vlastník věci je povinen před samotnou realizací prodeje nejprve nabídnout věc ke koupi osobě, které svědčí předkupní právo, tj. která je z předkupního práva oprávněna.

Předmětem předkupního práva může být jakákoli věc, která je schopna být předmětem kupní smlouvy. Předkupní právo lze ujednat jako ustanovení v rámci kupní či jiné smlouvy nebo jako zvláštní smlouvu. Tuto smlouvu lze uzavřít současně se smlouvou hlavní nebo dodatečně. Taková smlouva je samostatná, avšak v případě neplatnosti smlouvy hlavní se stává neplatnou i smlouva o předkupním právu. Ujednání o kupní smlouvě nemusí být uzavřeno v písemné formě. Z hlediska dokazování (unesení důkazního břemene) je však písemná forma žádoucí. Předkupní právo lze sjednat jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou. Lze ji spojit s úplatou (sjednat úplatně) i bezúplatně. Předkupní právo totiž představuje omezení nakládat s předmětem vlastnictví.

Dlužník má povinností nabídnout věc ke koupi, tedy učinit předkupníkovi návrh (ofertu) na uzavření kupní smlouvy, a to za podmínek, na jakých se dohodl s koupěchtivým. Povinnost dlužníka vzniká pouze dojednáním podmínek koupě mezi ním a koupěchtivým, tj. když dlužník přijal závaznou nabídku koupěchtivého. Věc, která je předmětem předkupního práva, může sice dlužník předkupníkovi nabídnout i mimo souvislost s kupní smlouvou s třetí osobou, ale v takovém případě nejde o uplatnění předkupního práva. Pro předkupní právo postačí závazná nabídka ze strany koupěchtivého. Povinnost však vzniká až přijetím takové nabídky dlužníkem.

Předkupního práva se může oprávněný jednostranným projevem vůle vzdát, a to ještě před uzavřením smlouvy mezi dlužníkem a koupěchtivým.  Nevykoná-li předkupník (oprávněný) své právo po uzavření smlouvy mezi dlužníkem a koupěchtivým ve lhůtě stanovené ve smlouvě či v zákoně, jeho právo zanikne. Předkupní právo dále zaniká i v případě zániku smlouvy hlavní (kupní smlouvy), pokud k ní bylo sjednáno; zánikem věci; vzdáním se práva, které může nastat i mlčky; prodejem věci, i kdyby byl protiprávní, ledaže by se jednalo o právo věcné; jiným zcizením věci než prodejem, ledaže se předkupní právo vztahuje i na jiná zcizení; jakož i nenáležitým výkonem předkupního práva předkupníkem.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám