Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je upravena v ustanoveních §33 a následujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pracovní smlouva je dvoustranné právní jednání spočívající v souhlasném projevu vůle zaměstnavatele a zaměstnance uzavřít pracovní poměr. Jedná se o nejběžnější způsob uzavírání pracovního poměru.

Pracovní smlouva musí být uzavřená v písemné formě, přičemž každá strana musí obdržet jedno vyhotovení smlouvy. Pracovní smlouva musí vždy obsahovat tři podstatné náležitosti a to druh práce, místo nebo místa výkonu práce zaměstnance a den nástupu do práce. Pokud by se smluvní strany nedohodly na některé z podstatných náležitostí, nemůže dojít k platnému uzavření pracovní smlouvy.

Smlouva může také obsahovat i další náležitosti, na kterých mají účastníci zájem, zejména sem spadají ujednání o mzdě, o době trvání pracovního poměru, o zkušební době a o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru.

Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat v zákonem stanoveném rozsahu a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.

Pracovní smlouva je i smlouva, která splňuje všechny obsahové náležitosti pracovní smlouvy, ač není takto označena. Od pracovní smlouvy je možno odstoupit, jen do doby než zaměstnanec nastoupí do práce. Jestliže však zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci nebo se zaměstnavatel do 7 po sobě jdoucích dní nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

Pracovní smlouvu si můžete stáhnout zde. Pracovní smlouvu Vám rádi upravíme na míru. Kontaktujte nás.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám