Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Peněžitá pomoc v mateřství je upravena v ustanoveních § 32 a následující zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Jedná se o dávku nemocenského pojištění, která naleží:

  1. pojištěnce, která porodila dítě, nebo je těhotná nejdříve však od počátku osmého týdne před porodem nebo
  2. pojištěnci (bez ohledu na pohlaví) pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí orgánu nebo který pečuje o dítě, jehož matka zemřela nebo
  3. pojištěnci, který o dítě pečuje a současně je jeho otcem nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte byla pro závažné dlouhodobé onemocnění uznána dočasně práce neschopnou a nemá z tohoto důvodu nárok na výplatu pojištění a nebo
  4. pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud o dítě pečuje na základě písemně sepsané dohody mezi sebou s účinkem nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte.

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

U osob samostatně výdělečně činných je další podmínkou účast na nemocenském pojištění jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu alespoň 180 kalendářních dní za poslední rok. Do shora uvedených podmínek účasti na nemocenském pojištění se zahrnuje také doba úspěšně ukončeného studia či pobírání plného invalidního důchodu.

Doba, po kterou je vyplácena dávka je stanovena na 28 týdnů (tzv. mateřská dovolená), v případě kdy pojištěnka porodila jedno dítě, a 37 týdnu pokud pojištěnka porodila alespoň dvě děti a o tyto děti pečuje. V ostatních případech je doba stanovena na 22 týdnů popřípadě 31 týdnů, pečují-li zároveň alespoň o dvě děti.

Začátek peněžité pomoci v mateřství si určuje pojištěnka sama, a to v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před porodem. Pokud tak pojištěnka neučiní, má se za to že podpůrčí doba začíná od začátku šestého týdne, nebo dnem porodu, pokud k porodu došlo před určením tohoto dne.

U ostatních pojištěnců nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem převzetí dítěte do péče. Podpůrčí doba nesmí být kratší než 14 týdnu a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Výjimkou je, pokud dítě zemřelo, v takovém případě končí podpůrčí doba uplynutím dvou týdnů ode dne úmrtí dítěte. Výše dávky činí za kalendářní den 70% denního vyměřovacího základu.     


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám