Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Patent

Patent je forma právní ochrany vynálezu, kterou uděluje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad), pokud vynález splňuje podmínky stanovené zákonem. Úřad provádí řízení o udělení patentu na základě patentové přihlášky, kterou může podat původce vynálezu nebo ten, na něhož toto právo původce převedl. K žádosti musí být připojen popis vynálezu, popř. jeho výkresy a tzv. patentové nároky, které přesně vymezují předmět, pro nějž se ochrana požaduje.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, průmyslově využitelné a jsou výsledkem vynálezecké činnosti. Patentovat lze nejen výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, biotechnologické postupy i produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin, plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat.

Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas pro jeho využívání jinými osobami, nebo na ně patent převést. Splňuje-li předmět přihlášky a stanovené podmínky, Úřad udělí přihlašovateli patent, vydá patentovou listinu, v níž uvede jméno původce a jejíž součástí je popis vynálezu a patentové nároky. Udělení patentu oznámí ve věstníku Úřadu. Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu. Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat. U Úřadu lze podat i evropskou patentovou přihlášku s účinky pro ČR nebo i pro další státy úmluvy o udělování evropského patentu. Občan ČR i jiná osoba, která má v ČR bydliště nebo sídlo, může podat i mezinárodní přihlášku, a to do několika zemí současně. Patent zanikne uplynutím doby jeho platnosti, nebo pokud majitel patentu nezaplatí ve stanovené lhůtě příslušné poplatky za udržování patentu v platnosti či se patentu vzdá. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám