Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatrovník

Opatrovník je upraven v ustanoveních § 457 a následující nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Opatrovník je osoba ustanovená soudním rozhodnutím, jejímž úkolem je ochrana zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv, je-li to potřeba k ochraně zájmů této osoby, nebo vyžaduje-li to zájem veřejný. Opatrovník může zastupovat jak osobu fyzickou, tak osobu právnickou. 

Fyzické osobě soud jmenuje opatrovníka zejména tehdy, pokud tato osoba byla omezena ve své svéprávnosti, osobě u které není známo bydliště, neznámému člověku zúčastněnému při určitém právním jednání nebo tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv. Opatrovník však může být ustanoven i k ochraně veřejného zájmu.  Opatrovníkem člověka soud jmenuje především osobu, kterou navrhl opatrovanec (osoba za, kterou bude jednáno). Není-li to možné, jmenuje soud opatrovníka zpravidla osobu příbuznou opatrovance nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která se osvědčí. Není-li ani toto možné, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu splňující zákonné podmínky. 

Opatrovníka pro právnickou osobu soud jmenuje zejména té právnické osobě, která jej potřebuje ke spravování svých záležitostí nebo k hájení práv. Opatrovník právnické osoby musí splňovat podmínky stanovené pro způsobilost být členem statutárního orgánu.

V případě, že byl soudem jmenován opatrovník, může opatrovanec nebo každá osoba opatrovanci blízká žádat o ustavení opatrovnické rady. Tato opatrovnická rada se skládá z minimálně pěti osob blízkých opatrovanci a jeho přátel. Opatrovnická rada pokud vznikne, rozhoduje v závažných změnách týkajících opatrovance (změna bydliště opatrovance, umístění opatrovance do ústavního zařízení, i v některých záležitostech nakládání s majetkem opatrovance).


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám