Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Notář

Notářem může být jmenován státní občan České republiky, který je plně svéprávný, získal vysokoškolské vzdělání v rámci právního oboru, je bezúhonný, vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi a složil notářskou zkoušku. Notáře jmenuje ministr na návrh Komory do notářského úřadu. Předpokladem zahájení činnosti notáře je jeho jmenování, složení slibu, pořízení úředního razítka notáře a uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s touto činností.  Ministr může pozastavit notáři výkon činnosti či ho odvolat v zákonem stanovených případech.

Sídlem notáře je sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován. Ve svém sídle zřídí notář pro výkon činnosti notáře notářskou kancelář, zapsanou v evidenci notářů vedenou příslušnou notářskou komorou. Notář může zavést úřední dny mimo notářskou kancelář i mimo své sídlo. Notářská komora a Notářská komora ČR vedou evidenci zavedených úředních dnů a evidenci jejich zrušení. Notář vykonává činnost notáře zpravidla v notářské kanceláři. Notář může jednotlivé úkony provádět i na jiném místě a to je-li to nutné. Notáři, kteří jsou členy stejné notářské komory, a notáři, kteří mají stejné sídlo, se mohou sdružit jako společníci za účelem společného výkonu činnosti notáře nebo za společným účelem věci. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám