Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nemocenská

Nemocenské je základní peněžitou dávkou nemocenského pojištění nahrazující započitatelný příjem. Nemocenské náleží pojištěnci, který je účasten na nemocenském pojištění a byl uznán dočasně práce neschopným, nebo kterému byla nařízena karanténa (podle zákona o ochraně veřejného zdraví) trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dnů (v období od 01.01.2012 do 31.12.2013 v době prvních 21 kalendářních dnů).

Pro OSVČ a zahraniční zaměstnance je nemocenské pojištění dobrovolné. Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, který si přivodil úmyslně dočasnou pracovní neschopnost, a pojištěnec, kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu tohoto důchodu a ten, u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa v době útěku z místa vazby, v době útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody, v době útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence z místa jejího výkonu.

Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny. Podpůrčí doba (doba, po kterou lze poskytnou dávku nemocenského pojištění) začíná 15. (22.) kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa. Podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů od vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény. Podpůrčí doba u poživatelů starobního a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je kratší a činí 70 kalendářních dnů.

Výše nemocenské za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Výše nemocenské za kalendářní den však činí 50 %, jestliže si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, jako bezprostřední následek své opilosti či zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek či při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám