Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Licenční smlouva

Licenční smlouva je typem smluvního závazkového vztahu, upraveným v občanském zákoníku. Poskytovatel licence se jako majitel práva duševního vlastnictví na základě licenční smlouvy s nabyvatelem licence zavazuje umožnit nabyvateli užívat a požívat toto právo. Nabyvatel se na oplátku zavazuje poskytnout za to majiteli práva odměnu.

Licenční smlouvy jsou v praxi často užívaným smluvním typem, neboť jako jediné umožňují užívání jednoho práva současně více subjekty (tzv. nevýhradní licence). Rozsah poskytnuté licence lze sjednat v libovolném rozsahu anebo ji dle vůle smluvních stran omezit místně, časově či množstevně. Předmětem smlouvy jsou práva duševního vlastnictví, nejčastěji se jedná o patenty, užitné vzory či ochranné známky.

S přípravou licenční smlouvy Vám rádi pomůžeme. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám