Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Komanditní společnost

Komanditní společnost je osobní společností, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen „komplementář“). Název společnosti obsahuje označení „komanditní společnost“, „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář. Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů. Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Společenská smlouva obsahuje také určení, který ze společníků je komplementářem a který komanditistou, včetně výše vkladu každého komanditisty. Nejvyšším orgánem společnosti jsou všichni její společníci. Statutárním orgánem společnosti jsou všichni komplementáři, kteří splňují požadavky stanovené v § 46 zákona o obchodních korporacích, společenská smlouva však může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z komplementářů nebo jeden z nich.

Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře rovným dílem, neurčí-li společenská smlouva jiné dělení. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou. Pokud společenská smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky (tzv. komanditní suma), uvede se tato částka ve společenské smlouvě, přičemž nelze sjednat nižší komanditní sumu, než kolik činí vklad komanditisty. Komanditní společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám