Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí, soubor údajů o vybraných nemovitostech, který upravuje zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Katastr nemovitostí představuje soubor údajů o nemovitostech, tj. jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dalších práv. 

Jednotné provádění správy katastru nemovitostí zabezpečuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Zeměměřické a katastrální inspektoráty kontrolují vlastní výkon státní správy realizovaný jednotlivými katastrálními úřady, které zejména provádějí zápisy údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru nemovitostí, prověřují změny údajů, revidují soulad údajů se skutečným stavem v terénu, provádějí opravu chyb v katastrálním operátu, ověřují opisy nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky listin katastru a sbírky listin pozemkové knihy (při tomto ověřování neodpovídá katastrální úřad za obsah listiny, katastrální úřad neověří listinu, jejíž originál nebo kopie je nečitelná), realizují obnovu katastrálního operátu, poskytují údaje z katastru nemovitostí, projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí, schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvalují změny hranic katastrálních území, plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Český úřad zeměměřický a katastrální.

V katastru nemovitostí se evidují vybrané nemovitosti. Obsahem katastru jsou konkrétní údaje o nemovitostech a dalších významných skutečnostech. Těmito údaji jsou: geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území, druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla staveb, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, dále údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících nemovitostí a o jiných osobách oprávněných z právních vztahů a údaje o dalších právech k nemovitostem, údaje o podrobných polohových bodových polích, místní a pomístní názvosloví. Všechny tyto údaje musí být uspořádány tak, aby byly schopny plnit účel, pro který má jako významný informační systém sloužit. Děje se tak prostřednictvím katastrálního operátu uspořádaného podle katastrálních území.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám