Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Judikatura

Judikatura je souhrnný pojem, kterým se rozumí rozhodovací činnost soudů v trestní, civilní (občanskoprávní, obchodněprávní, pracovněprávní i rodinněprávní), správní i ústavněprávní oblasti, anebo častěji výsledky této rozhodovací činnosti ve formě souboru rozhodnutí publikovaných v oficiální sbírce. Oficiálními sbírkami jsou: Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, redigovaná a vydávaná Nejvyšším soudem, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, redigovaná a vydávaná Nejvyšším správním soudem a Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, redigovaná a vydávaná Ústavním soudem.

Soudní rozhodnutí jsou pochopitelně publikována též ve sbírkách neoficiálních, např. v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo v odborných časopisech, např. časopis Soudní rozhledy, vydávaný nakladatelstvím C. H. Beck, časopis Soudní judikatura, vydávaný nakladatelstvím Codex Bohemia, s. r. o., později ASPI, a.s. a nyní Wolters Kluwer, a.s., anebo ve Sbírce rozhodnutí ve věcech trestních – původně Orac, později LexisNexis CZ a konečně Novatrix, jako součást časopisu Trestní právo.

Sjednocování judikatury v oblasti trestní a civilní je významným úkolem Nejvyššího soudu. V oblasti správní judikaturu sjednocuje Nejvyšší správní soud. Oba uvedené soudy vedle vlastní rozhodovací činnosti dále vydávají i stanoviska ke sjednocování výkladu zákonů a ostatních právních předpisů. Tato stanoviska nejsou závazná a působí jen přesvědčivostí argumentace (na rozdíl od precedentů). Ve skutečnosti ovšem stanoviska pro soudy nižších stupňů působí tak, jako by závazná byla, a v podstatě se podílejí na faktickém dotváření práva. Podobně působí i rozhodnutí zejména vyšších soudů v konkrétních věcech, pokud jsou se záměrem působit ke sjednocení judikatury uveřejněna zejména v některé shora uvedených oficiálních sbírek. Nejvyšší správní soud se v zájmu zákonného a jednotného rozhodování správních orgánů může v případech a postupem stanoveným v soudním řádu správním při své rozhodovací činnosti také usnést na tzv. zásadním usnesení.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám