Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inventarizace

Inventarizace majetku je způsob ověření, zda stav majetku a závazků v účetnictví ke dni řádné a mimořádné účetní závěrky odpovídá skutečnosti. U zásob, které se účtují podle druhů, a u některého dlouhodobého hmotného movitého majetku lze inventarizaci provádět průběžně. Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti musí být provedena nejméně čtyřikrát ročně. Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují inventurou, a to buď fyzickou (hmotný majetek, popř. nehmotný, pokud u něho takovou inventuru lze provést lze) anebo dokladovou (ostatních složky majetku a u závazků). Zjištěné skutečné stavy se zaznamenávají v inventurních soupisech, které podepisuje osoba odpovědná za provedení inventarizace a jejichž obsah je stanoven zákonem. Zjištěné inventarizační rozdíly je účetní jednotka povinna vyúčtovat do účetního období, za které se inventura provádí. Účetní jednotka je povinna prokázat provedení inventarizace veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení. 
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám