Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invalidita

Invalidita je sociální událost, charakterizovaná společensky uznanou mírou poklesu lidského pracovního potenciálu v důsledku trvalé či dlouhodobé existence nepříznivého zdravotního stavu. Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

Stupně invalidity jsou následující:

  • invalidita prvního stupně - pokles pracovní schopnosti o 35 - 49 %
  • invalidita druhého stupně - pokles pracovní schopnosti o 50 - 69 %
  • invalidita třetího stupně - pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %

Prováděcí vyhláška k zákonu o důchodovém pojištění stanoví obecné posudkové zásady, jednotlivá zdravotní postižení a jejich procentní ohodnocení.

Na invalidní důchod má nárok:

a) pojištěnec, který nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li vyšší, stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod,

b) pojištěnec, který nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li vyšší, a stal se invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

c) na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (tzv. invalidita z mládí) má rovněž nárok osoba, která se neúčastnila důchodového pojištění pro potřebnou dobu, ale dosáhla věku 18 let, má trvalý pobyt na území ČR, je invalidní ve třetím stupni a její invalidita vznikla již před dosažením 18 let věku.

Za invaliditu 3. stupně se u tzv. invalidů z mládí považuje i takové omezení schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Nároky invalidů z mládí představují princip společenské solidarity (zabezpečovací princip) a představují tak výjimku z pojistného principu zajištění občanů ve stáří, kde je přímá relace mezi příjmy plynoucími do takového zabezpečení a jeho výdaji.

Potřebná doba pojištění je odstupňována podle věku pojištěnce. Do 20 let: méně než 1 rok, 20-22 let: 1 rok, 22-24 let: 2 roky, 24-26 let: 3 roky, 26-28 let: 4 roky, nad 28 let: 5 let (zjišťuje se z posledních 10 let před vznikem invalidity), nad 38 let: 10 let (doba pojištění musela být získána v posledních 20 letech).

Za dobu pojištění se považuje i doba účasti na pojištění uchazečů o zaměstnání, doba studia na střední a vysoké škole před dosažením 18 let věku (zároveň po ukončení povinné školní docházky) a po dosažení 18 let věku prvních šest let tohoto studia.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám