Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je zvláštní druh soudního řízení, v němž je řešen hrozící nebo již existující úpadek dlužníka. Jedná se o zvláštní druh řízení, které v sobě zahrnuje prvky řízení nalézacího i vykonávacího.

V insolvenčním řízení jsou uplatňovány pohledávky věřitelů za dlužníkem, tyto jsou autoritativně zjišťovány nebo popírány a zjištěné pohledávky následně i uspokojovány.

V insolvenčním řízení nejsou pohledávky uplatňovány žalobou, ale přihláškou. O existenci přihlášené pohledávky nerozhoduje v první fázi soud, ale insolvenční správce, který pohledávku buď zjistí, čímž se deklaruje existence pohledávky, anebo pohledávku popře.

Zjištění pohledávky insolvenčním správcem je obdobou rozhodnutí soudu, kterým soud dlužníkovi ukládá povinnost pohledávku zaplatit. Popře-li insolvenční správce pohledávku, podléhá jeho rozhodnutí přezkumu soudem.

Věřitel, jehož pohledávka je insolvenčním správcem popřena, je oprávněn podat určovací žalobu, na jejímž základě soud v incidenčním sporu probíhajícím v rámci insolvenčního řízení rozhodne, zda pohledávka existuje či nikoli a jaká je její výše. Zjištěné pohledávky jsou v insolvenční řízení uspokojovány z majetku a dalších příjmů dlužníka.

Výsledkem insolvenčního řízení je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka některým ze zákonem stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů dlužníka a osob dotčených dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, a samozřejmě také k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Výsledkem insolvenčního řízení může být i oddlužení dlužníka. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám