Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imobilizované cenné papíry

Imobilizované cenné papíry jsou listinné cenné papíry, které jejich emitent uložil do hromadné úschovy a předal listinu schovateli ve prospěch vlastníka jako prvního nabyvatele. V listinných cenných papírech na řad a na jméno, které emitent takto svěřuje do úschovy, se neuvádí při jejich vydání jméno vlastníka. Den zápisu cenného papíru do evidence investičních nástrojů se musí shodovat se dnem předání listiny schovateli. Imobilizovat lze i listinné cenné papíry již vydané.

Vlastník uschovaného cenného papíru má právo požadovat, aby mu byl cenný papír vydán jen za podmínek stanovených v emisních podmínkách cenného papíru. Schovatel (pouze osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů) před vydáním cenného papíru z úschovy doplní na cenném papíru na jméno nebo na řad jméno jeho vlastníka. Druhotným schovatelem může být pouze osoba oprávněná vést evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám