Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fúze

Fúze je upravena v § 60 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Pojem fúze je společný pojem používaný pro sloučení a splynutí obchodních společností, popř. družstev. Fúze může mít formu vnitrostátní nebo přeshraniční.

Fúzí sloučením dochází k zániku společnosti nebo družstva nebo více společností nebo družstev a přechodu jmění zanikající společnosti nebo družstva na nástupnickou společnost nebo družstvo. Není-li stanoveno jinak nástupnická společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikající společnosti nebo družstva. Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností nebo družstev a přechodu jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou společnost nebo družstvo. Nástupnická společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikajících společností nebo družstev. Společníci zanikajících společností se stávají společníky nástupnické společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného. Členové zanikajících družstev se stávají členy nástupnického družstva, nestanoví-li zákon něco jiného. Právní postavení zakladatelů nástupnické společnosti nebo družstva při fúzi splynutím mají zanikající společnosti nebo družstva.

Vnitrostátní fúzí se rozumí fúze mezi společnostmi nebo družstvy se sídlem na území ČR. Přeshraniční fúzí se rozumí fúze jedné nebo více společností nebo družstev s jednou nebo více zahraničních korporací.

Fúze společnosti nebo družstva se provádí podle schváleného projektu fúze. Fúzi osobních společností musí schválit všichni společníci, fúzi kapitálových společností schvaluje valná hromada, nestanoví-li zákon jinak, a to kvalifikovanou většinou hlasů, fúzi družstva schvaluje členská schůze, kvalifikovanou většinou hlasů.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám