Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Důchod

Důchod definuje ustanovení § 2701 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který stanoví, že se důchod sjednává smlouvou o důchodu, kterou se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod).

Důchodem je tak zapotřebí v souladu s dikcí tohoto ustanovení rozumět opakující se peněžité plnění, když nejčastějším motivem uzavření smlouvy o důchodu mohou být nejrůznější osobní a rodinná pouta, kdy chce plátce důchodu zaopatřit osobu sobě blízkou.

Zaváže-li se plátce k placení důchodu na dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší než pět let, vyžaduje smlouva písemnou formu. Nebylo-li trvání závazku ujednáno, platí, že povinnost platit důchod trvá po dobu příjemcova života. Není-li ujednána doba splatnosti důchodu, jsou dávky splatné měsíčně napřed.

Zemře-li osoba, na dobu jejíhož života byl důchod ujednán, zaplatí plátce dávku, která za života oné osoby již dospěla. Bylo-li však ujednáno, že důchod je splatný pozadu, zaplatí plátce dávku připadající na dobu, po kterou ona osoba byla ještě naživu.

Zřídil-li plátce důchod bezúplatně, může zároveň vyhradit, že příjemcovi věřitelé nemohou příjemcovy dávky postihnout ani exekučně, ani v insolvenčním řízení. Taková výhrada je účinná vůči třetím osobám i vůči orgánům veřejné moci, avšak jen do výše, kterou příjemce vzhledem ke svým poměrům pro své zaopatření nutně potřebuje.

Byl-li důchod poskytnut za úplatu, nelze pro neplacení dávek odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení úplaty. To neplatí, bylo-li placení důchodu zajištěno a jistota zanikne, nebo se zhorší, aniž ji plátce v přiměřené lhůtě doplní na původní rozsah. Odůvodňují-li to okolnosti, nařídí soud na návrh příjemce prodej části plátcova majetku a použití výtěžku k placení důchodu po přiměřenou dobu do budoucna.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám