Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Družstvo

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo vzájemné podpory svých členů. Právní formu družstva a jeho fungování upravuje § 552-773 zákona 90/2012 Sb., o zákon o obchodních společnostech a družstvech.

Družstvo musí mít při svém vzniku a po dobu svého trvání nejméně 3 členy. Členy družstva mohou být fyzické osoby i právnické osoby. Obchodní firma družstva musí obsahovat dodatek „družstvo“. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali. Stanovy určují výši základního kapitálu, který se zapisuje do obchodního rejstříku. Jeho výše musí činit nejméně 50 000 Kč. Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond. Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze, avšak družstvo vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise, případně jiné orgány zřízené stanovami. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas. Člen má v souladu se zákonem a stanovami zejména právo volit a být volen do orgánů družstva, účastnit se řízení a rozhodování v družstvu a podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. Člen je zejména povinen dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva. Členství v družstvu zaniká v případech stanovených zákonem.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám