Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům bezpečnost (vytvořením zdravého a bezpečného prostředí) při výkonu jejich práce. Udržování bezpečnosti, ochrana zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům je součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců. K tomu patří i dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a seznamování zaměstnanců s těmito předpisy. V neposlední řadě je důležité i zajištění ochrany při mimořádných událostech, vývoji a výzkumu a zajištění projektů a projektové dokumentace tak, aby splňovaly veškeré požadavky v souladu s novými poznatky vědy a techniky. Dále je třeba zajistit poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, oděvů, obuvi, jakož i zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, včetně vedení jejich evidence a provádění opatření sloužící k nápravě. Veškeré tyto náklady spojené se zajišťováním bezpečí při práci hradí zaměstnavatel. Povinnosti zaměstnavatele se vztahují na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na pracovištích.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám