Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Audit

Audit je odborná činnost, která zkoumá a ověřuje, zda údaje v účetní závěrce a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření a zda je účetnictví vedeno zákonem stanoveným způsobem. Při tomto ověřování auditor ověřuje i údaje v zahajovací rozvaze a důležité hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku a zpracovává závěrečnou zprávu. Je vázán právními předpisy, statutem a řády vydanými Komorou auditorů ČR. Auditor může být právnická i fyzická osoba, která jedná nezávisle a samostatně a musí být zapsána do seznamu auditorů. Na základě ověření uvedených údajů a výroční zprávy je auditor povinen zpracovat písemnou zprávu se stanoveným obsahem ve smyslu § 6 odst. 5 a 6 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám