Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akciová společnost

Akciová společnost je obchodní kapitálovou společností. Název akciové společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“, „akc. spol.“ nebo „a.s.“. Akciová společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Podstatou akciové společnosti je rozvržení jejího základního kapitálu na určitý počet akcií, z nichž každá má svou jmenovitou hodnotu. Každá akcie představuje podíl na základním kapitálu společnosti a je zpravidla snadno převoditelná.

Základní kapitál akciové společnosti musí činit nejméně 2.000.000,- Kč nebo 80.000,- EUR. K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov, které upravují základní poměry ve společnosti. Akciová společnost odpovídá za své závazky v průběhu své existence veškerým svým majetkem. Akcionáři, tj. držitelé akcií, během trvání společnosti za její závazky neručí, po zrušení společnosti s likvidací ručí za dluhy společnosti pouze do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. Akcionářem může být fyzická i právnická osoba.

Akciová společnost je, vzhledem k možnosti vysoké kumulace kapitálu v ní, vhodná pro správu a provoz větších závodů (podniků). Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada sestávající ze všech akcionářů. S ohledem na dualistický nebo monistický systém vnitřní struktury společnosti je statutárním orgánem představenstvo nebo statutární ředitel, kontrolním orgánem pak dozorčí rada nebo správní rada. Mezi nejdůležitější práva a povinnosti akcionářů patří vkladová povinnost, hlasovací právo, právo na vysvětlení a dále práva spojená s akciemi, zejména právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. Akciová společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku, zrušuje se s likvidací nebo bez likvidace.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám