Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akcie

Akcie definuje zákon o obchodních korporacích jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

Akcie lze dělit ve vztahu k jejich jmenovité hodnotě na akcie se jmenovitou hodnotou a na kusové akcie (bez jmenovité hodnoty).

Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie, přičemž každá kusová akcie představuje stejný podíl na základním kapitálu společnosti, který se určí podle počtu akcií. V případě, že se společnost rozhodne vydat kusové akcie, nemůže vydat nebo mít vydány akcie se jmenovitou hodnotou. Výhoda kusových akcií spočívá pak v usnadnění postupu při nominálních změnách základního kapitálu.

Akcie obsahuje:

  • označení, že jde o akcii,
  • jednoznačnou identifikaci společnosti,
  • jmenovitou hodnotu,
  • označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, a
  • u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a
  • údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy.

Kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu. Kusová akcie musí obsahovat označení „kusová akcie“.

Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu.

Forma akcie

Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie. Akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na majitele.

Společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír; to platí obdobně též pro změnu formy nebo podoby akcií. Akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám