Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advokát

Advokát je osoba

  • bezúhonná,
  • svéprávná,
  • která získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo v rámci magisterského studijního programu na vysoké škole v České republice nebo získala vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů,
  • která vykonávala alespoň tři roky koncipientskou praxi,
  • složila advokátní zkoušku,
  • uhradila poplatek,
  • složila slib do rukou předsedy České advokátní komory a
  • je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý.

Advokát má povinnost chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svých klientů a řídit se přitom jejich pokyny a právními předpisy.

Advokát je povinen při výkonu advokátní činnosti jednat čestně a svědomitě a důsledně využívat ve prospěch svého klienta všechny zákonné prostředky a v jejich rámci podle svého přesvědčení vše pro něj prospěšné.

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Advokát je oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout v zákonem stanovených případech.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám