Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advokát

Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý. Advokát má povinnost chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svých klientů a řídit se přitom jejich pokyny a právními předpisy. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Číst více


Akcie

Akcie definuje zákon o obchodních korporacích jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Číst více


Akciová společnost

Akciová společnost je obchodní kapitálovou společností. Název akciové společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“, „akc. spol.“ nebo „a.s.“. Akciová společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Podstatou akciové společnosti je rozvržení jejího základního kapitálu na určitý počet akcií Číst více


Akreditiv

Akreditiv je závazek banky poskytnout oprávněné osobě na základě žádosti klienta určité plnění. Akreditiv vzniká uzavřením smlouvy o otevření akreditivu, kterou se výstavce akreditivu zavazuje vůči příkazci vystavit na jeho žádost a účet ve prospěch třetí osoby akreditiv a příkazce se zavazuje zaplatit výstavci akreditivu odměnu. Číst více


Archivace dokumentů

Archivace dokumentů je trvalé uložení dokumentů v souladu s platnými předpisy pro ukládání dokumentů. Archivace účetních dokumentů a záznamů vyplývá z celé řady právních předpisů, především pak zákona o archivnictví a spisové službě a ze zákona o účetnictví. Číst více


Audit

Audit je odborná činnost, která zkoumá a ověřuje, zda údaje v účetní závěrce a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření a zda je účetnictví vedeno zákonem stanoveným způsobem. Číst více


Autorství

Autorství znamená ochranu autorských práv. Je v zájmu každého chránit svá literární, vědecká, umělecká či jiná díla před jejich cizím užíváním či zneužitím. Takovou ochranu poskytuje autorský zákon, ale i jiné zákony, a to na základě žádosti či přihlášky majitele díla. Číst více


Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení je jedním z důvodů vzniku závazků. K obecným předpokladům vzniku těchto závazků patří především skutečnost, že došlo k získání určitého majetkového prospěchu (objektivně vyjádřitelného v penězích) na straně neoprávněného nabyvatele. Číst více


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům bezpečnost (vytvořením zdravého a bezpečného prostředí) při výkonu jejich práce. Udržování bezpečnosti, ochrana zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům je součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců. Číst více


Čestné prohlášení

Čestné prohlášení je náhradou za důkaz a dokládá určité skutečnosti, není však důkazem v pravém slova smyslu. K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Číst více


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám