Blog

Právní úprava smlouvy o dílo v novém občanském zákoníku

Článek je umístěn v kategorii: Články
Vloženo: 21. 4. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

Nový Občanský zákoník (NOZ) s účinností od 1.1.2014 odstraňuje předchozí právní dualismus smlouvy o dílo, která byla původně upravena jak v občanském zákoníku, tak i v zákoníku obchodním. Smlouva o dílo upravená v NOZ vychází z úpravy smlouvy o dílo, obsažené v obchodním zákoníku.

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Cena může být určena pevnou částkou, odkazem na rozpočet nebo i odhadem. Pokud je cena sjednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu. Je pravidlem, že zhotovitel při provádění díla příkazům objednatele nepodléhá, proto zákon vyhrazuje objednateli právo kontroly nad prováděním díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud dílo neodpovídá smlouvě, má vadu; práva objednatele z vadného plnění se posuzují obdobně, jako práva z vad při koupi věci.

Stavba jako předmět díla

NOZ samostatně upravuje určitá specifika, týkající se děl, prováděných jako stavební práce. Těmito specifiky jsou například provádění kontroly stavebních prací či odpovědnost za vady. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Skryté vady je možné namítat pět let od převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil objednatel. V případě stavby na objednávku nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

JUDr. Michaela SALAČOVÁ
SBS Partners


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám