Právo

Pracovněprávní smluvní agenda

Smluvní agendou se rozumí veškerá smluvní dokumentace týkající se vzniku, změny a ukončení pracovních poměrů včetně hromadného propouštění, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkurenčních doložek, kolektivních smluv včetně kolektivního vyjednávání, manažerských smluv, vysílání zaměstnanců apod.

Jedná se o dokumenty potřebné k efektivnímu fungování Vaší společnosti a bezproblémové kooperaci zaměstnanců se zaměstnavatelem i mezi sebou navzájem.


Připravíme Vám smlouvy a další potřebné dokumenty

Některé typy obvyklých pracovněprávních smluv naleznete v sekci vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Mezi méně známé, avšak v praxi velmi často užívané, patří dále uvedené instituty/ smlouvy.

Převedení na jinou práci

Z důvodů stanovených zákonem je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci. Dochází-li vlivem převedení ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci dokument, v němž je stanoven důvod převedení na jinou práci a doba jeho trvání.

Dohoda o pracovní cestě

Podle zákoníku práce může zaměstnavatel vyslat zaměstnance na pracovní cestu jen se souhlasem zaměstnance a na základě dohody s ním. Doporučujeme zvolit písemnou formu dohody, neboť ta umožňuje detailnější úpravu vzájemných práv a povinností. V případě pozdějších neshod, které se mohou týkat např. výdajů, které je zaměstnavatel povinen/ oprávněn zaměstnanci v souvislosti s pracovní cestou proplatit, znamená písemné zakotvení vzájemných práv a povinností jistotu pro obě strany.

Dohoda o pracovní cestě může být sepsána zvlášť (ad hoc) ke každé pracovní cestě nebo obecněji ke všem pracovním cestám, např. na určitém území a v určitém čase.

Dohoda o dočasném přidělení

Dočasným přidělením vykonává zaměstnanec práci pro jiného zaměstnavatele, a to pouze na dobu stanovenou v dohodě. Podmínky dočasného přidělení upravuje zákon, avšak lze je dále doplnit s ohledem na potřeby Vaší firmy i s ohledem na potřeby Vašich zaměstnanců při výkonu práce v cizím prostředí.

Výpověď z pracovního poměru

O platnost či neplatnost výpovědi se mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vede mnoho soudních sporů.  Sepsat výpověď se všemi podstatnými náležitostmi, jak je vyžaduje zákoník práce, není vždy snadné. Pomůžeme Vám sepsat platnou výpověď jak v případě nutnosti ukončit pracovní poměr se zaměstnanci z důvodu opakovaných pochybení při výkonu práce, tak i z důvodů organizačních, např. při hromadném propouštění.

Dohoda o skončení pracovního poměru

Dohoda o skončení pracovního poměru kromě samotného ukončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem často znamená další povinnosti pro zaměstnavatele, i když nejsou v dohodě o skončení pracovního poměru výslovně uvedeny. Typickou povinností, která se však uplatní pouze v některých případech, je nárok zaměstnance na odstupné. Pomůžeme Vám navrhnout obsah dohody o skončení pracovního poměru tak, aby byla vzájemná práva a závazky stran zcela jasné, a nevznikl spor o výši odstupného či jiné výhody, na nichž se strany pro případ skončení pracovního poměru dohodly.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem pouze ze zákonem stanovených důvodů a pouze ve lhůtě, stanovené zákoníkem práce. To platí i pro možnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Konkrétní důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru je třeba v okamžitém zrušení pracovního poměru přesně vymezit tak, aby splňovaly požadavky zákoníku práce a okamžité zrušení obstálo v případném soudním sporu.

Co je součástí služby/ pro Vaši firmu zajistíme

Společně s přípravou konkrétních pracovněprávních dokumentů pro Vás zajistíme i poradenství v oblasti práva sociálního zabezpečení, které je s pracovním právem úzce provázáno.

Součástí naší služby je kromě poradenství a tvorby dokumentů také zhodnocení účetních a daňových aspektů, zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců před soudy, orgány sociálního zabezpečení a úřady.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení